Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2014

tayloreaoz

?stripovací Hry

"Po?kej," ?ekl jsem. "Je?t? jsme neskon?ili tuto hru zatím.""Formalita," ?ekl Lee. "Phyllis má esa a devítky. Vezm?te hrnec, Phyllis. A zase si hudbu tak, Jack nám m??e ukázat, co má.""Po?kej," ?ekl jsem. "Ruka není u konce, dokud low hand odstraní kus oble?ení."Realizace toho, co jsem ?ekl hit Nina jako tuna cihel. Byla tak lstivý, ale ona zapomn?la nízké pravidlo ruky. M?la malou ruku. A ona m?la na sob? jen to, ?e velký pytlovité tri?ko a kalhotky.M?j okam?ik p?i?el.Nina se postavil. Rozhlédla se kolem stolu a pak, zatímco se sna?í udr?et ko?ili dol?, kdy? zatahal za její bílé kalhotky. Musela se rychle ohnout táhnout je dol? p?es boky. Pro krati?ký okam?ik, objevily její krásné hn?dé, ?aloun?ní ke?. Stejn? tak rychle, ona se zotavila nastavení mikinu pokrýt sama ... sotva."Oto? se," ?ekl Jack, "jsem ud?lal, tak?e budete muset taky."Nina pomalu kolem. Mikina nemohlo pokrýt dolní polovinu tvá?e její zadek-a nádherný zadek byl pokukování z pod hrubou ?edou bavlnou. Tan linky velmi jasn? uvedeno na hranici mezi nohy a zadek. Za?ala si sednout, kdy? se náhle vyk?ikl Jack, "Mysli rychle!" Hodil si sklenku k Nin?.Reagovat reflexivn?, Nina se natáhl a chytil ne?ekanou st?elu. P?itom, spodní ?ást jejího mikiny vysko?ila odhaluje její krásné kundi?ky v úrovni o?í ka?dého. Byl to okam?ik, ?e Mike by pamatovat poka?dé, kdy? stoupaly-off pro m?síce po tom.Rychle, Nina zp?t, ale místo toho, aby k?i?el, co? samoz?ejm? byla její první impuls, ?e flirt on line se jen usmál a za?al se smát. Netrvalo dlouho a v?ech ?est byli v?ichni smát se slzami ?ítí dol? jejich tvá?ích."Ante up," k?i?el Phyllis. "V??ím, ?e to je m?j problém. Kdo má jediný ?ip, se kterým se ante?" se lín? zn?jící jako ná? profesor angli?tiny.Zvedla jsem ?ip, stejn? jako Lee, Doug, Nina, a Phyllis. V?echny o?i se obrátily k Jackovi."Myslím, ?e to je ono," ?ekl Jack. Za?al tancovat kolem stolu a pomalu zatáhl jeho tachometr ni??í a ni??í. Dívky tleskali a jásali. Nakonec se objevilo Jackovu semi-vzty?ený penis."Mistrovské dílo," k?i?el Nina."Michelangelo m?l vy?ezával Giacomo místo Davida," zasmál se Lee.Phyllis jen zíral. V?ichni v?d?li, ?e to pravd?podobn? byla první péro Phyllis kdy vid?l "osobn?"."Rozhodl jsem se vám tato hra líbí," povzdechla si Phyllis."Ok, shromá?dit kolem pro usv?d?ující d?kazy," ?ekla Nina, kdy? vytáhl kameru."Po?kej, já jsem s tím souhlasí," ?ekl Jack."Je to jen vzpomínky a prosadit uvá?ení," ?ekla, kdy? nasedl na kameru na stativ a nastavit ?asova?."Protestuji," vyk?ikl Jack."Mám dojem, m??ete protestovat p?íli? mnoho, Giacomo," zavtipkoval Nina.V?ichni se shromá?dili kolem Jack-Lee a Phyllis v podprsence a kalhotkách, Doug masivní péro bezpe?n? obsa?ené v jeho tachometr, Nina ve své mikiny a Mike, Mr. Know-P?i-To-Hold-a-fold s kalhotami pevn? na svém míst? .Flash! Fotoaparát zachytil nádherný okam?ik."?ádám o odvetu!" ?ekl Jack, kdy? hledal jeho oble?ení pod bedlivým dohledem dívek."Jo," ?ekl Lee. "Nedostali jsme vid?t hodn? Mike!""Hej, co paní v triku mikiny," ?ekl Mike a ukázal na Ninu."Ne. To je ono. Máme vít?ze a pora?ený. Tak?e, hra je u konce," ?ekla Nina."Hej, co se d?je? Bojíte se nám hrát znovu s lep?ími pravidly? Jste ku?e?" Mike se u?klíbl.Nina p?imhou?il o?i. Ona obdr?el výzvu a koneckonc?, ona je nejvíce konkurenceschopnou ?ena na sv?t?!"Mo?ná ano, mo?ná ne," ?ekla Nina s té em> se t?pytí v o?ích. ?ást druhá: ?roub Your Neighbor plánu u>Mike na?el Nina sedí v hudební ?kole studentské salonku. Po ve?eru Strip Poker s Leem, Phyllis, Doug, a Jack víkend p?ed, Mike nemohl do?kat, a? si s ní promluvit. Vypadala ohromující, jako obvykle, s její tmavé vlasy sta?ené dozadu a dlouhé slinky ?erná sukn? s vínov? halenka vyrobené ze stejného typu látky. Ona p?ehozené p?es rozlad?ný staré ko?ené k?eslo. Lp?ní materiál ve svém oble?ení ukázal, ?e ona byla na sob? podprsenku, která den. Bradavky jí zdálo, ?e mrkl na Mika zpoza m?kké tkaniny. Posadil se vedle ní sna?í nebýt p?íli? z?ejmé zíral na její bradavky."N?jaké problémy, lituje, viny, nebo n?co po na?í malé strany," za?eptal Mike."Phyllis m?l zu?ící bolesti hlavy druhý den z trochu moc Tequila, ale jinak, nikdo nebyl hor?í pro oble?ení," usmála se. Její o?i zá?ily, kdy? mluvila. "Byl to docela zá?itek pro ka?dého. Jsem se rozhodn? necítím provinile nebo trapn?. A myslím, ?e i Phyllis, dobrý Baptist Phyllis, hluboko uvnit? myslel, ?e to byla legrace.""Hluboko uvnit??" Mike ?ekl p?edstíral ?ok. Bylo naprosto jasné, k n?mu vzhledem ke zp?sobu Phyllis se díval na Douga a Jackovi ptáky, ?e bu? se jí líbilo, nebo názor, ?e je velmi zv?davá. "Co to vlastn? ?ekl?""No, to je malé tajemství mezi námi d?v?aty," ?ekla Nina s tímto zlobivé, ?ibalským výrazem ve tvá?i. Mike miloval, jak nos plisované se trochu, kdy? ona d?lala trochu zlobivé komentá?. "Ale mohu vám ?íci, ?e jsme v?ichni u?ili vid?t Jacka v celé své kráse. A my jsme cht?li trochu ... ehm ... úpln?j?í pohled na Douga. Ur?it? má zp?sob, jak velí n??í pozornost. Páni! A , já vám ne?eknu, co jsme ?ekli o vás! " Nina se usmála ten úsm?v od ucha k uchu a její a chichotala.Mike odpov?d?l se smíchem, "já vám ne?eknu, co ostatní kluci ?ekli o vás ani pak ... s výjimkou na?í extrémní zklamání ve va?em levný-shot mikiny" cover-up "b??né Bo?e! Podvodníci nikdy vyhrát!, Víte! "Mikeova hubování Zdálo se dotknout konkuren?ní nervy Niny. O?i se jí zablesklo."To nebylo podvád?ní! Bylo to prost? dobrá strategická hra!" namítla. "Mimochodem, má? malou podívat na m?, díky Jacku, a já jsem nedostal stejnou p?íle?itost s vámi. Vy nemusel ukázat v?echno, vám krocana!" Sev?ela rty do velkého pout a zvedl jedno obo?í."Myslím, ?e vyzývá k odvet?," ?ekl Mike doufal, ?e by se na návnadu, ani? by mu byl p?íli? z?ejmý."Jak jsem ?ekl, v noci, mo?ná ano a mo?ná ne. Ale nechápu va?e nad?je, velký kluk. To m??e být vá? kdysi-in-a-celo?ivotní zku?enosti. Mimochodem, mám m?j bod od?vodn?ní, které se v n?kolik dní, tak?e musím se soust?edit na klavír te?. " Odml?ela se a dal Mikovi, ?e Nina vypadat. "Budu pot?ebovat kafe a spole?nost p?íle?itostn?, nicmén?," ?ekla nazna?il."Jsem rád, ?e poskytování této slu?by!" Mike ?ekl, vstal a uklonil nízká."Jsi zlatí?ko," ?ekla Nina. Ona vysko?ila a dal Mike rychlý polibek na tvá?. A stejn? rychle, byla pry? na své obvyklé rychlosti krkolomné s vysokými lé?í kliknutím hlasit? na podlahu.Mike sledoval, jak se její nádhern? pevný zadek houpat ven salonek. Podívala se na Mika p?es rameno, jako by v?d?la, ?e Mike se díval, a usmál se. Mike se dotkla místa na tvá?i, kde ho políbila. Mohl by je?t? cítit její parfém p?etrvávající ve vesmíru. Ona je jeden velkolepý dáma, pomyslel si.Jack vstoupil do dve?í, nesl svou flétnu stejn? ?la ven. Z?ejm? si v?iml Nina bez podprsenky prsa také proto, ?e se díval p?ímo na n?, kdy? Nina pro?el. "Nem??u uv??it, ?e jsme nem?li odhalit ty nádherné malé pohár kolá?e, kdy? jsme m?li ?anci," st??oval Jack."Mo?ná budeme mít dal?í p?íle?itost," ?ekl Mike. "Pot?ebujeme jen, aby to, abych tak ?ekl, v ten správný okam?ik.""Ka?dý z t?ch t?í ?en m??e p?inést to pro m? práv? tím, ?e jde do místnosti," zasmál se Jack.Pak nápad hit Mike. "Mám to! Poj?me plánovat ve?írek na své místo po Niny bodu! Ona bude p?ipraven na party velký ?as. Co si o tom myslí??""Hotovo!" ?ekl Jack. Oba kluci diskrétn? vyrobeny strategické úpravy penis ve svých kalhotách. My?lenka na hru # 2 ovlivn?ny ka?dý z nich výrazn? známým zp?sobem. Oba se rozesmáli na náhodu.poní?ení strong>Nina recitál byl ohromující. Hrála s takovou grácií a vá?ní. Ona prost? p?ehnala jste daleko s emocemi v její hudb?. N?kdy hrála tak jemn?, ?e p?ístroj Zdálo se, ?e zpívat s ní mazlení a jindy se zvedla úpln? mimo klavírní lavice s masivní silou jejího doteku."Uvidíme se na Jacka." Mike ?ekl po p?edstavení jako po?et jejích zákulisí obdivovatel?m za?al sni?ovat."?ekni Jackovi, ?e jsem musel pozvat n?které z fakulty do strany jako zdvo?ilost. Opravdu si nemyslím, ?e n?který z nich bude skute?n? p?ijde. A pokud ano, nez?stanou dlouho." Nina byla nejen hudebn? zdatní, ale v?d?la, jak se zalíbit sama se svými u?iteli i.V dob?, Nina dorazil pozd?ji na Jacka a Doug domu, strana byla v plném proudu. Netrvalo dlouho Nina dohnat. V krátkém ?ase, nebyl ?ílený ur?ený ?idi? v celé skupin?!Jack a Doug ?il v malém, starém statku asi ?ty?i míle v zemi. Jejich d?m m?l detek?ní-in verandy celé p?ední stran?. Obrazovky z?ejm? byly p?idány dlouho poté, co p?vodní stavba byla postavena. Dlouho, strom-lemované disk vedl a? k domu z hlavní silnice. Jack a Doug pronajaté od rodiny, která ?ila tém?? míli zpátky, ?e venkovské okresní silnici, tak?e místo bylo velmi odlehlé. Doug zejména se to líbilo, proto?e jeho rocková kapela tam mohl zkou?et a neru?í nikoho, ale dobytek. A u?ili jsme si párty tak hlasit?, jak jsme cht?li, ani? by také t??í na náv?t?vu místní policii.Strana byla opravdu oh?ívá, kdy? Lee se podíval z okna a uvid?l auto d?lat svou cestu a? na disk. Byl to starý zelený Plymouth, nepochybn? pat?ící k ?len fakulty, Dr. Thom Sovitski."Ach m?j bo?e," vyk?ikl Lee. "Je to Sovitski. Kdo ho pozval?""Já ano," ?ekla Nina proto?ila o?i. "Stál tam s n?kolika dal?ími fakulty, kdy? mi u?itel klavíru po?ádal v?echny, se k ní dom?, aby oslavili sv?j výkon bod od?vodn?ní. V?echno, co jsem mohl ud?lat, bylo ?íci jim, ?e jsme m?li párty zde plánováno, a ?e oni byli vítáni p?ijít. Myslím, ?e m?j klavír prof vlastn? ulevilo, ?e se dostal z obliga tak snadno. Myslím, ?e Sovitski je jediný state?ný ... nebo hloupý ... nebo dost nudí, aby skute?n? ukázat. "Thom Sovitski byl mladý profesor, vlastn? odborný asistent v po?adí, který vyu?oval hudební teorii. Byl jen z absolvent ?koly, a ve skute?nosti nebyl o moc star?í ne? student?. Ale zdálo se, ?e sv?telných let star?í do skupiny se?li na party.Sovitski byl kone?ný blbe?ek u>. V?dycky m?l velký k?ídou zna?ku p?es jeho zadní konec; jeho ?atník se skládala pouze z oble?ení celkový opak sou?asné módy; a on skute?n? provedeny plastové kapsy u ko?ile chráni? vypln?n perem. P?es jeho nerdiness, byl výjime?ný u?enec a hudebník slovo kolem ?koly bylo, ?e ohromil své t?ídy s jeho hudební znalosti a jeho schopnost hrát prakticky cokoliv na klavír, kdy? ani jednou zastavil svou p?edná?ku. Ale jasn?, ?e je bez jakýchkoli sociálních dovedností.Podle Lee, který byl ve své t?íd?, byl i on, stejn? jako nadr?ený u> i v?ech ostatních kluk?. Lee, známý pro no?ení v nejkrat?í sukn? ve ?kole, sed?l v první ?ad? ve své t?íd?, stejn? jako to ud?lala ve v?ech t?ídách vyu?ují mu?i. Oznámila s n?jakou hrdostí, ?e vypadal poka?dé, kdy? p?e?el ?i nikoli zk?í?ený nohy. Ráda hraje " tém?? u> blikající své kalhotky hru" jen proto, aby ho znervóznit a sna?it se, aby ho ztratit své místo ve své p?edná?ce. Zdá se, ?e on ?asto d?lal práv? to.Sovitski auto se pomalu pohybuje po p?íjezdové cest?, kdy? náhle vyk?ikl Jack, "Mám nápad. V?ichni bu?te zticha Lee, rychle sundat halenku!" Jack se rozb?hl zpátky do lo?nice a objevil se v obrovské hromad? jeho a Doug ?pinavé oble?ení."Co je?" ?ekl Lee zdánliv? v ?oku."Tak poj?, bude sportovní a sundej si bl?zu - nebo alespo? levá polovina -.! A stáhn?te si podprsenku popruh dol? z va?í levé rameno Rychle" Jack otev?el dve?e a hodil oble?ení v hromadu na verand?. On následoval t?ch n?kolik pár? bot.Zmatek se objevila na v?ech tvá?ích p?ítomných."Co se d?je, Jacku? Hej, to jsou mé dobré boty," ?ekl Doug."Sundej mi halenku tady? Jacku, jsi úchyl," ptal Lee. "Mo?ná jsem opilý, ale nejsem opilý."Jack vytáhl ji k sob? a za?eptal n?co do ucha. Pomalu zlý úsm?v se vplí?il na Leeho obli?ej. "Ok, já jsem jen tak opilý, aby to ud?lal, myslím. Myslím, ?e vid?t moje akademická kariéra procházející p?ed mýma o?ima a?koli."Lee byl docela rozbil v po?ádku. A ona byla nádherná. Ona sklouzl bl?zu odhalující kv?tinové podprsenku, která prasklo v p?ední ?ásti. Její Asijské ple? vypadala fantasticky proti barevné podprsenky. Ona si zakryla st?edních prsa s jednou rukou a vklouzla její podprsenku popruh z jejího ramene. Mike byl zmatený, kdy? manévroval její ruku p?es popruh a zastr?il ho pod pa?í. Jeho penis, spolu s ka?dý jiný v místnosti, za?ala na ja?e na pozoru."A te?, v?ichni za?ít mluvit jako párty se tu d?je," instruoval Jacku. On vykoukl z okna, jak Dr. Sovitski je o?klivé zelené auto zastavilo p?ed domem. Profesor vystoupil z auta, d?lal jeho cestu a? na verand?, a zaklepal na dve?e. Ticho padl strany na Jackov? povel.Lee popraskané otev?ít dve?e, pak se naklonil kolem n?j odhalil jen její holou levé rameno a pa?i. Ve své v?t?in? koketní hlasem ?ekla: "Sakra, Dr. Sovitski, jsme ... ehm ... Ne?ekal vás ... ah ... no ... ach." S pohledem up?eným na hromádku oble?ení na verand?, kdy? hlasit? za?eptal: "Ehm ... je tu n?co, co pot?ebujete v?d?t ... ah ... Ka?dý, kdo sem sundal své oble?ení p?ed tím, ne? p?i?li dovnit?" Zarazila se, jako by byla na rozpacích, slova a podíval se zpátky na hromadu oble?ení na verand?.Sovitski se podíval na oble?ení, ohlédl se na Leeho a její holé rameno, podíval se na oble?ení, zhluboka se nadechl, sly?itelný, a ?ekl: "No ... (dlouhý zamy?lený pauza) ... ok."Lee opatrn? zav?el dve?e tém?? praská smíchy. "On ?ekl OK," za?eptala p?es její potla?il smíchu. Bylo mrtvé ticho v místnosti jako realita okam?iku za?ala kone?n? d?ez s ka?dým.Tam byl ztlumený míchání dve?mi. Pomalu se oto?il kliku, dve?e se otev?ely a tam stáli Dr. Thom Sovitski, mladý u?enec, úpln? nahá ... s výjimkou jeho ?erné pono?ky! Jeho hubená t?lo vypadalo je?t? ten?í, jak tam stál s rukama nad jeho péro a koule.Ka?dý zalapal po dechu, zejména Dr. Sovitski. Kdy? uvid?l místnost napln?nou pln? oble?eni studenti hledí se na n?j, jeho ?elistí klesl. Nastala trapná chvíle ticha, která se zdála trvat v??n?. Pak beze slova, prost? zav?el dve?e p?ed sebou a pokoj náhle vybuchla mlá?at z ?lapalo smíchu. Slzy za?al proudit po celé místnosti. Bylo to jako dostat lechtal v kostele, ale je schopen se smát. T???í, jeden se sna?il nesmát, tím v?t?í bolest, a ?e je t?eba se smát.Op?t bylo ?ivo na druhé stran? dve?í. "Budu se být vylou?en," zapi?t?l Lee. "Já jsem tu jediný, kdo je vlastn? ve své zatracené t?íd?. Je?í?i, nem??u uv??it, ?e jsem vlastn? d?lal, ?e." Ona vykoukla z okna v?as, aby vid?l Dr. Sovitski svírá n?které z jeho oble?ení a mí?í k autu.Lee hodil na její bl?zu a vyb?hl za sebou dve?e. "Dr. Sovitski, po?kejte! Nenechávejte." Lapal po dechu dechu, Lee chytil se s ním po celou dobu pokusu na tla?ítko bl?zu. "To bylo docela krutý trik. Omlouvám se, jestli jsme ... ah ... P?e?el jsem cestu p?es ?áru. Vra?te se a dejte nám omluvit. Prosím?" Ona mu dala svou nejup?ímn?j?í, smutný ?t?n? psí pohled.Také ona zapnula halenku nesprávn?. Bylo to v?echno úkosem. Lee rozepnula bl?zu a za?al znovu od za?átku. Kdy? to ud?lala, ona vystavena její podprsenku pokryté ?t?pení na profesora. Ona se rozzá?ila, kdy? si v?imla, ?e se podíval více ne? jednou na její prsa, jak se sna?ila dát dohromady. S tím, ?e ve skute?nosti se obrátil na kouzlo."Prosím, Dr. Sovitski, odpus? nám. Bylo to v legraci," prosil Lee."No," ?ekl Thom znovu pohlédla na Leeho stavu svléknout. "To bylo o nejtrapn?j?í v?c, kterou jsem kdy ud?lal. Nevím, jestli m??u ?elit t?mto lidem. Navíc, je-li to v?bec dostal roz?í?ila po celém areálu, mohlo by to ohrozit svou práci." Vypadal, jako kdyby ztratil úpln? poslední p?ítel."No tak, doktore Sovitski V?ichni si t? vá?ím;., ?e jsi ka?dého z nás oblíbený prof, a chceme, abyste se jen pov?sit ven s námi," lhal Lee. "Jediný d?vod, pro? vtip dostal vytáhl na vás bylo proto, ?e jste byli poslední, aby se dosp?lo, a v?d?li jsme, ?e byste mohli mít vtip." Uv?domila si, ?e by mohl u?init významný problém pro ni, kdyby cht?l, aby tak u?inily.Thom Sovitski neochotn? se narovnal své oble?ení. Lee ho vzal za ruku a vedl ho zp?t do domu. Zbytek Gorup, poté, co sledoval scénu rozvinout mimo, propukl v hlasitý potlesk, kdy? Lee a Dr. Sovitski vstoupil do obývacího pokoje. Ka?dý poplácal dobrý profesor na zadní stran?; dívky p?edstírala vzru?ení s malými mazaný málo poznámek o anatomii; a brzy Dr. Sovitski uvoln?n? a smál se spolu se zbytkem skupiny."Opravdu se mi tam jít," ?ekl Dr. Sovitski vystavovat sv?j typický dar vý?e?nosti ... nebo jeho nedostatek.Discovery strong>Jako strana pokra?ovala, dav se za?al zmen?ovat, stejn? jako úrove? hlasitosti hudby a schopnost národ? je jasn? myslet. Thom Sovitski, po n?kolika nápoj?, na?el koutek, ve kterém ti?e sed?t. Ob?as n?kdo projít a navázat jednostranný rozhovor s ním, ale z v?t?í ?ásti byl ??astný, jak p?íjemn? rozbil v p?ítomnosti lidí. To pravd?podobn? byla ta nejv?t?í zábava, kterou m?l v m?sících.Po chvíli, jen hard-core party lidí z?stalo-Mike, Dougu, Jacku, Nina, Phyllis, Lee, dobrého doktora Sovitski, a dívka jménem Linda, který byl o n?co star?í ne? ostatní studenti, absolvent Student obor, stejn? jako Nina, v klavírní vystoupení. Linda byla docela oby?ejný hledá jednotlivce, ale bylo jasné, ?e jakmile jednou dostal slo?ila oby?ejnou tvá?, tam byl ú?asný t?lo schované pod tím. M?la ka?tanové vlasy a na sob? dlouhý "ko?t? h?l" skládané sukni a pletené top. M?la tohoto typu t??kých ?ader, které tendenci vlnit poka?dé, kdy? si vzala krok.Linda byla uklízení n?které strany z?stává na kuchy?ské lince, kdy? náhodou srazil stoh papír? na podlaze. V o?ích se t?epotal Jack?v kopii obrázku, který Nina vzal na strip poker party. T?i nebo ?ty?i lidé se sehnul najednou na pomoc posbírat papíry, tak?e nebylo skrývá fotografii. Jack s jeho ?áste?n? ztopo?ený penis ukázal na kameru, obklopené houfem ?áste?n? oble?ené lidi bylo t??ké p?ehlédnout."A co je tohle?" zalapal po dechu Linda. "Ach m?j bo?e, to je Jack! A tím myslím v?echny Jacka!""Uh ... uh," ?ekl Jack chytil fotografii. "Byla to jen malá hra mezi p?áteli."Linda popadl fotografii zp?t. "Game? Byl jste vít?zem nebo velký pora?ený?" Linda uva?oval. "A ty holky ve spodním prádle? Jste vzbudil m?j zájem!" Rozhlédla se po místnosti ?eká na odpov??."Práv? jsme ?li divoký jednu noc a hrál Strip Poker," p?iznal Nina. "A samoz?ejm?, ?e kluci ztratili, hodn? k jeho zlosti.""A my stále po?adovat odvetu," vyk?ikl Mike. "Tam byl ur?itý podvod d?je, stejn? jako kreativní tvorby p?edpis?."Najednou, tam byl pád p?es celou místnost. Lee zakopl a spadl po hlav? do st?edu obývacího pokoje podlaha klepe na lampu, ?e Doug st??í zachytil, ne? do?lo k v?t?í ?kody. Ka?dý zalapala po dechu myslí si, ?e musí být zran?n. Oni byli velmi ulevilo, kdy? z?ejm? rozbil Lee se za?al smát nekontrolovateln?. Její krátké sukn? silnice vysoko na stehnech a její modré kv?tinové kalhotky, které byly shodné její podprsenku p?i?el do prostého pohledu. Mike se díval p?ímo na stejných malé oblá?ky ve?ejné vlas?, které se vykoukla kolem okraje kalhotek ve strip pokeru. Vzhledem k tomu, úhel nohou, ty vlasy a nástin její stydké byly zcela viditelný. Mike cht?l zmrazit tento okam?ik nav?dy.

August 17 2014

tayloreaoz

?podsv?tí

Mladík sed?l na kr?í se za ?ídké ke?e a podíval se up?en? dol? k potoku. On tam nebyl déle ne? ?tvrt hodiny, a je?t? nem?li ?as na pneumatiky opatrovnictví. Krom? toho, jeho star?í bratr zast?elil jelena zde jen p?ed týdnem; mladík doufal, ?e bude mít tolik ?t?stí dnes. Podíval se na pot?etí, který m?l sv?j luk v dosahu, stejn? jako jeho ?ípy. Kdy? se podíval dol? k potoku znovu, mohl jen st??í odep?ít své p?ekvapení a radost. Jelen vy?el z lesa na druhé stran?, a stál a pil z potoka. A jelen, který pak! Jeho srst byla ?ist? bílá, ale Neda tmavá skvrna. Pokud p?i?el dom? s tímto zví?etem ... Pomalu a opatrn?, dejte pozor, abyste vydávat ?ádný zvuk, který by mohl vyd?sit jelena, b??el po luku pro mláde? a ?ípy . Vytáhl sv?j luk a pe?liv? zamí?il - ale v okam?iku, kdy nechal ?ipka let?t pry?, zaslechl zvuk za ním ho usko?it. ?ipka zasáhla jelena ve stran?, ale bez zabíjení to. Nádherné zví?e rychle zmizel mezi stromy.

Mladý mu? zaklel, kdy? se oto?il, aby vid?li, co zp?sobilo, ?e chybí - a dostal sv?j ?ivotní ?ok. Za ním stáli dva big - stra?idelné velké - kon?, je?d?ný mu?em a ?enou. Velmi pohledný mu?, a ni?iv? nádherná ?ena. P?ed mládí m?l ?as p?emý?let, jak dva byl schopen p?ijít, aby blízko, ale ?e on sly?el p?edtím, mu? se oto?il k ?en? a ?ekl:

"Vyst?elil na na?e ko?ist, sestra. Ná? královský jelen. M?l bych let?t s ním najednou? " Mu? m?l hluboký, melodický hlas. Mladý mu? m?l vzít v úvahu podzimní bou?e a åskknallar.

"Já ... ne. Ne, já si to nemyslím. Sledovat ho, brat?e. Pod v?í té ?píny a ty hadry na oble?ení, tam jsou vzácné pochoutka. Oh, tam byly tak Kdysi dávno jsme hráli s smrtelníkem. Bereme ho do ko?isti místo. Jelen m??ete po?kat na dal?í den. " ?enský hlas byl jako ?lov?k, ale byl leh?í, a p?inesl na mysli dé?? a tekoucí vodu.

"Vynikající nápad, moje sestra. Co bych si bez tebe po?ala. " S t?mito slovy, ?lov?k zatleskal, dva krát, a chlapec byl oslepen náhlým zábleskem sv?tla, ne? v?echno z?ernalo.Tma byla úplná, a vyd??ený mladý mu?. Tím spí?e, proto?e z n?jakého d?vodu nemohl pohnout. Le?el na zp?t na co se zdálo, jako by to na zem. Ale ne p?istát v lese, to bylo prost? p?íli? t??ké pro n?j. Bylo to spí? jako holé p?d?. Postupn? temnota ustoupila na sv?tlo, a mladý mu? poznal sv?tlo jako sv?tlo z pochodní p?iblí?il. Nemohl zapnout hlavou, ale vid?l strop vý?e. I kdy? je na zemi, mohl dokonce vid?t n?které ko?eny dr?et se p?es to. Najednou mu do?lo, co se stalo, a nechal se vyd??ený výk?ik. Bylo z?ejmé, ?e to, co mu ud?lali nemá vliv ústa. Byli to oni, kdo z n?j. Reálné lidí, sk?ítci, elfové ... on to opravdu nevím, co by jim zavolat, ale byli i tací, kte?í ?ili v podzemí, v norách pod starobylých mohyl. Krásné, sv?dné lidí. Krutý, nemilosrdný lidí. N?kdy se d?ti od svých kolébek, nebo osam?lých poutník? z osamocených cest. A te? ho vzal! Mladík cítil slzy za?aly téct z o?í. Nikdy by se neuvidí svou rodinu.

Jeho o?i se roz?í?ily p?ekvapením, kdy? fackelbäraren kone?n? p?i?el do jeho zorného pole. Tam byla mladá ?ena. Mladá, nahá ?ena. Kdyby okolnosti byly odli?né, tak?e mláde? by se cítil jako nej??astn?j?í mladého mu?e, který ji vid?l. Její vlasy byly dlouhé, tmav? hn?dé, a m?la sladkou tvá?, malé a pevná prsa, a ... mladý mu? zalapal po dechu. Vid?l její vlasy tam dole taky. Je?t? nikdy nevid?l ?enu tam. Pro krátký, milosrdných vte?in zapomn?l, kde je, co se stalo. Ale realita se rychle vrátil, kdy? dal pochode? do dr?áku na st?ny a obrátil se na mladého mu?e s no?em v ruce. Pokusil se odplazit pry?, ale kouzlo ho dr?el nehybn? jako kámen. Krásná mladá ?ena se nad ním sklonil a za?al - se zjevnou zku?eným rukou - nakrájet své oble?ení a vytáhnout mu je, tak ?e brzy byl úpln? nahý tam kostru v komo?e podzemí.

Ve chvíli, kdy mladá ?ena ustoupila objevily dva jezdci z d?íve v jeho zorném poli. Oni se na n?j usmála, ale úsm?v byl chladný a prázdný. P?esto?e byli oba nazí. Ten mu? byl hubený, ale svalnatý, m?l dlouhé blond vlasy, a to alespo? dob?e vybaven. ?ena m?la docela krátké, ?erné vlasy, byl to p?íli? úzký a m?l velké urostlý prsa. Krom? hlava, oba byli úpln? bez srsti.

"Oh, podívejte se, co je to roztomilý malý penis," zvolal ?enu rád, kdy? se posadila na v pod?epu vedle chlapce a popadl sv?j ochablý úd s pevnou rukojetí. Její dotek byl elektrický! Na moment mladý mu? ode?el z kulhat na tvrdé skále. Nem?l pon?tí, jak by to mohlo jít na daný jak vyd??ený cítil dob?e. Pokra?ovala ?ena mluvit se svým bratrem, ani? by do?lo, kdyby si jeho transformaci.

"To nem??e být ani t?etinu velký jako vy, brat?e. Ale jsem si jistý, påatt je vynikající nicmén?. U? se nem??u do?kat, musím to zkusit hned. " S t?mito slovy se posadila obkro?mo mladý mu?, sestoupil na jeho pevný penis. Bez p?emý?lení vydal naprostou zasténání. To bylo pak p?kné! Její teplé, mokré pí?i objal jeho penis a za?ala pohybovat nahoru a dol? nad ním, nejprve pomalu, ale brzy se rychle, divoce. Byl to zárove? nejlep?í a nejhor?í v?c, která se n?kdy stalo, ?e mladý mu?. Na na jedné stran?, ?e práv? p?i?el o panictví s krásnou ?enou - i kdy? nebyla mäsnklig ?ena - a jeho t?lo trval na tom, po?itek byl nesd?litelný. Ale kdy? nikdy v ?ivot? nebyl tak strach, a nev?d?l, jestli by n?kdy p?i?el op?t dom?. ?ena Zdálo se, ?e si jeho utrpení, a zasmál se spokojen?.

"Vidí?, brat?e. Zobrazit na ná? malý chlapec, jak se má a trpí stejnou dobu. Není to ú?asné? "

"Dobré pro vás, pro jistotu, moje sestra. Ale stojím práv? tady a dívat se. "

"Je to d?vod, pro? jsi tak sklí?ený pohled? Ale pak p?i?la, mám pokoj pro jednu více. "

"Ach, jsem zv?dav, jak dlouho to bude."

?ena zpomalila její divoké Rider, d?rování úpln?, s mladíkem penis zcela poh?ben ve svém nyní velmi mokré pí?i. Mu? p?i?el za ní, manévroval jeho penis do jejího zadního otvoru a tla?il pomalu, ale pevn? do její anální. Vzhledem k jak velký byl, bylo to p?ekvapiv? snadné. Po n?kolika hrboly, byl zcela uvnit?. ?ena se mewing zvuk. S rukama na mladíkova hru?, za?ala ho znovu jezdit, pomaleji te?, kdy? ?lov?k str?il penis hluboko do jejího zadku. Cítil, jak se mu??v penis se pohybuje v ní, p?itiskl své vlastní tvrdý penis. To nebylo dlouho p?edtím, ne? ?ena, zaklonila hlavu a vyk?ikl její orgasmus - a LAMANDE dlouhé trhliny na mladíkova hrudníku s nehty. V samam chvíli jako její nehty zaryly do jeho hrudi zast?elil mladého mu?e, jeho semeno hluboko do jejího l?na välomnande. Mu? vytáhl penis z její zadek a vstal. ?ena sklouzla mladého mu?e penis a p?est?hoval se tak sed?la obkro?mo na jeho tvá?i.

"Budu velkorysý a vrátit sv?j dar, m?j malý chlapec. Ujist?te se, ?e pít ka?dou kapku. " Za prvé, nerozum?l mladého mu?e, co tím myslí, ale kdy? první kapka jeho bílého semene p?istál do úst, aby to bylo jasné. Neochotn?, znovu polkl a jednou, zatímco sm?s jeho semene a její ??ávy kapala dol? do úst. Kone?n?, ?ena se zdálo spokojen a pokra?oval sama o sob?.

"Ale," zvolala, "m?j bratr, jste je?t? nenade?el. Aha, tak?e ode m? sobecké. No tak, do prdele chlapce, dokud také je spokojen. Trvám na tom. "

Panika za?ala mláde? protestovat, ale protest zem?el v ústech ... co mohl d?lat? Je lep?í být zticha a doufám, ?e ho nechal jít kdy byla dokon?ena. Jak Za?al zuby a cítil, jak n?co tla?í jeho anál, a ?ekl tichou modlitbu, ?e by nem?l být tak nebezpe?né. Ale tak tla?il sv?j penis kone?n? do svého ocasu, a mladý mu? vyk?ikl bolestí a p?ekvapením. Ten mu? byl obrovský! Mláde?e zasténal pro ka?dého rána do n?j, který poh?bil velký, tvrdý penis hloub?ji a hloub?ji do jeho t?sné zadek. Cítil se zcela spokojen, zcela napadal. Mu? za?al str?il penis stále rychleji a rychleji, ani? by se starat ani v nejmen?ím o zd??ené výk?iky mladíkových. Po tom, co se zdálo jako v??nost, d?rování mu?e nahoru, a naplnil mladého mu?e zadek jet po proudu cum. Pak vytáhl ven a postavil se zase nahoru.

"Vy?ist?te ho," na?ídil mladou ?enu, která stála po boku po celou dobu, "a pak m??e p?ijít a pomoci mou sestru a m? v lo?nici." S t?mito slovy, mu? ode?el, spolu s tou ?enou.

Mladý sluha sed?l na koleno mezi nohama mláde?e a cucal rychle vy?istit jeho penis od spermatu a Pussy ??ávy. To ho dostal okam?it? tvrd? stát znovu, ale mladá ?ena p?e?el a oto?il se rad?ji lízat v?echnu cum které unikly z jeho nata?ené kretén. Ona olízl a olizovat dlouho na jeho ocas, a ujistili se, aby se sama o sob? ka?dá kapka svého pána cum. Tam byly samoz?ejm? mladíkova péro dostat je?t? t???í. Kdy? se mladá ?ena si byla jistá, ?e spolkl v?echno, co se postavil beze slova vzal baterku a ?el svou cestou. Temnota se vrátila. Lad schopen zpomalil. Po?ád se nemohl pohnout. Za?al plakat.
P>
August 15 2014

tayloreaoz

??kádlil

On m? ovlivnil výrazn? od prvního okam?iku jsme se potkali. Tam bylo n?co zvlá?tního v o?ích, jeho dr?ení t?la, ano celá jeho zp?sob, jak p?inést sami. Malé informace, které jsou opravdu zanedbatelné, ale ?e po?le brn?ní do mého t?la. Hlavní pohybu nebo zp?sob, jakým se má v n??em nebo jeho mimiky, kdy? se soust?edí na n?co. Byli jsme p?átelé, a on m?l ?ádnou p?edstavu o tom, co jsem je suverénní, pokud jde o sebeovládání. Nebo, no, byl jsem tak jako tak .... do té doby.On by p?i?el ke mn? dom? na ve?e?e, kdy? jsem ztratil sázku. On p?i?el, kdy? jsem byl v polovin? ve?e?e pracích, trochu zpocený z tepla v kuchyni a já jsem nebyl p?ímo chladi? se pozdravil jeho úsm?v, kdy? jsem otev?el dve?e a p?ivítal ho In. Tlukot srdce z 190 nejmén?. Nalil jsem si sklenku vína k nám a zeptal se ho, aby se mnou v kuchyni, zatímco jsem p?ipravoval jídlo. Posadil se ke stolu, zatímco jsem se obrátil ke d?ezu a pokra?oval s jídlem. Byl jsem rád, ?e má d?vod se stát zády k n?mu, aby Mohl bych se sám sob? trochu. Bylo to t??ké, kdy? je to pocit, jako by jeho pohled probodl Hali zp?t na Me. Jsme si povídali, ale já nemám pon?tí, co pak Odpov?d?l jsem automaticky a bez pon?tí co. Zaklel jsem já souhlasil tato sázka, já vím, jak slabý jsem a ?e bych si t??ko kolem ovládnout s ním. Zvlá?t? nyní, poprvé, co jsme byli spolu sami a kuchyn? náhle cítil velmi malá.-Hej, jsi snil? Sly?el jsem ho ?íkat. - Ne, ne, jen jsem si myslel, ze Asi jsem zapomn?l koupit krém, odpov?d?l jsem rychle (krém? Co to d?lám?), Kdy? jsem vlastn? stál a snila o tom, jak se plí?il se za mnou a objal kolem pasu Me. Nem?l ov?em tu?ení, jestli a na?t?stí tak. By, jak trapné kdykoliv.

Otázkou je, zda to skute?n? v?d?l, nebo v?d?l, ?e jsem p?emý?lel v tomto sm?ru ?ijících v p?í?tím okam?iku, on to ud?lal. Stál t?sn? za mnou a objal m? a dal mi lehkou pusu na krk t?sn? pod u?ní lal??ek, kde mluvíme úrazu elektrickým proudem! Sotva jsem dýchat a ruce se mi z?stal v polovin? práce. Musel sly?et mé srdce bu?í, proto?e jsem skoro cítila, jak s úsm?vem. - Je ve?e?e p?ipravena brzy, jsem opravdu hlad? ?ekl ti?e, kdy? jsem cítil jeho dech na krku a jak vytáhl ?pi?ku jazyka podél krku do u?ního lal??ku, jak rychle se t?epotal kolem s jazykem na. - Jasn?, jsem ?ekl, rý?e je p?ipraven za minutu. -Pak I tak ut?rky dlouho, ?ekl, a tak ka?dý okam?ik v pr?b?hu, jako by se to nikdy nestalo.Sedli jsme si ke stolu a jedli, ale já se poda?ilo t?sn? pod ním. Je to pocit, jako by ka?dé sousto uvízl na sm?rem dol? a jídlo chutnalo absolutn? nic. Zatímco jsem sed?l a p?emý?lel, jak by n?kdo mohl být tak bez pohnutí, kdy? jsem tam sed?l s rozpálených tvá?ích a potí?e s mluvením. Sed?l jsem nadr?ená jako nikdy p?edtím, a to z?ejm? stejn? nepohnut? jako obvykle, tak nespravedlivé.Vymazány jsme tabulku spolu, a kdy? jsem stál u d?ezu a spláchne tak?e n?jaké sklo P?i?el za mnou, stejn? jako d?íve, objal kolem pasu a za?al líbat m? na op?t v krku, trochu siln?j?í ne? p?ed jídlem je?t? velmi lehký, tém?? u?t?pa?n?. B?h tak p?kné to bylo a tak Kdysi dávno n?kdo ud?lal tak, se mnou. Jeho ruce za?aly se pohybovat s mazlení pohyby sem a tam, ne? se kone?n? dostanete byl jeho hrudník. Velmi lehou?ké pohybu s celou svou rukou, jak práv? dotkl bradavky. Nemohl jsem si pomoci, ale zasténání vzru?ení a cítil jsem, jak mokrá jsem byla stále v oblasti genitálií. - Zdálo se, ?e jít dom?, ?ekl, zatímco on hrál na s jazykem na m?j krk st?ídav? lízání st?ídav? líbání a sání na m?j u?ní lal??ek, zatímco jeho ruce pokra?ovaly hladit jemn? po bradavkách, které bylo nyní tuhý jako to skoro bolelo. - Hm, ?ekl jsem, a zaklonil hlavu proti n?mu a jen si u?il okam?ik. Up?ímn? ?e?eno, jsem pot?eboval, aby m? pak podpo?it Jsem se cítil trochu slabý v nohách lé?by.-Te? u? m??e mít kafe, co, ?íká najednou, a v poloze jsem nenávid?l skoro ho pro jeho nezájmem. A v neposlední ?ad? o moc m?l nade mnou a navíc v?d?l o tom. Ale já jsem ne?ekl nic, ale vzal p?kn? ?álk? kávy, a odnesl na gau?. On by se sní?ila anna vid?t, jak slabý a vnímavý jsem, mohu také dal dobrou tvá?, kdy? budu chtít. Pili jsme kávu a povídali si trochu a pak za?al dobrý film na Televize jako jsme za?ali p?i pohledu na a po chvíli jsem le?el na stranu s hlavou v klín?. Po chvíli jeho ruka za?ala m? hladit lehce na rameni, kdy? a pak, jako ?e nepozorný víte, ?e n?co, co d?lat, ani? by p?emý?lel o Je? Pak a pak Stalo se prsty dotýkat bradavku stejn? nepozorný. Pro m? není nic víc vzru?ující, ne? ve kterém jemné laskání, ?e tém?? se zdají být lhostejný a non?alantní. Ale ?lov?k nem??e p?ipustit, ale jen jsem tam le?el a sna?il se p?edstírat, ?e jsem byl zcela ve filmu, i kdy? jsem u? m?l tu?ení, co film byl o. Po chvíli pochopil dob?e, jak m? ovlivnil jako její dech a já po dal?í chvíli chytil p?isunul p?es m? tak Byl jsem více na zp?t a on byl schopný získat p?ístup hladil ob? prsa. On - na Na druhé stran?, nic ne?ekl a v?noval jsem ani vzhled i bez byl zcela zam??en na Film.Tam jsem le?el, t??ce dýchal, sténá ob?as jako nadr?ená d?vka, zatímco on byl je?t? zcela nedot?ený. Ale B?h tak p?kné to bylo. Zatím v?e bylo mazlení venku oble?ení, ale te? zapnul moji bl?zu a vytáhl její prsa z podprsenky, stále s o?ima na televizi, a pokra?oval v laskání. Prsty hrál si s jejími bradavkami a rozepnul jsem a tla?il na hrudník, proto?e jsem cht?l víc. Polo?il si prst do pusy, kdy? jsem cucal jako by to byl kohout. Jeho druhá ruka p?esunula dol? a zjistil, ?e zadní ?ást kalhot se k mému te? promo?ené a pulzující vagíny. On ode?el s jeho prost?ední prst podél ?t?rbiny n?kolikrát p?íli? snadné a jen dotkl rychle na její klitoris, ne? se náhle vrazil do prost?ední prst hluboko do m? a pak rychle vytáhl ho ven. Vytáhl ruku z mých kalhot a prsty, které bylo ve mn? nacpal do pusy. Bylo to úpln? mokrý s mými ??ávami, a to se mi snad je?t? hornier, ne? jsem byl p?edtím, kdy? jsem olizoval a sál ji. Nezapomínejme, ?e b?hem celé této doby, on se nedotkl min nebo dop?ál mi ?ádnou pozornost, ale jen klidn? se zam??il na Film krom? rukama d?lal se mnou.

Te?, myslel jsem, ?e to m??e být dobré, te? jsem cht?l mít více jeho pozornosti, a ?e on by p?estat sledovat ten zasranej film. Obrátil jsem se k místu, kde jsem byl a stáhl mouchu jeho kalhot a usko?il péro z jeho spodního prádla a laskal a stiskl ?ourku trochu d?ív, ne? jsem se lehký stisk na jeho penis. To sebou ?kubla trochu v tom, kdy? jsem ho pomalu a jemn? hladil, kdy? jsem se podíval na Him. On neuhnul tak dlouho, ale jsem pokra?oval v nezmen?ené mí?e bez jakéhokoli sp?chu. Je to kruté, aby se v útulné rostoucí kohout, to je mocný ve jakýmkoliv zp?sobem. Pokra?oval jsem sv?d?il o zjevnou reakci, i kdy? se jeho tvá? neodhalily nic. I sklonil hlavu nad ním a vzal na vrchol úst a nechte sv?j jazyk snímek kolem ?aludu, kdy? jsem ho dál ti?e masturbovat simultánn?. I cucal na Horní a kone?n? zdálo, ?e jsem se cítit mírné zm?ny v jeho dechu pro n?j.Z?ejm? se mu líbilo, co jsem ud?lal, a cht?l, abych pokra?oval, kdy? se posunul trochu dol? na gau?i, zatímco on stáhl kalhoty pod tak?e kolena M?l bych lep?í p?ístup. Oto?il trochu na tímto zp?sobem, a to jako kdyby byl netrp?livý, kdy? jsem dr?el sv?j sv?telný masturbace, zatímco te? p?i?el do hladil jeho koule druhou rukou. Nicmén?, on se podíval je?t? na film ....

Te? sed?l / le?el jsme tak dokonce p?i?el hladit moje prsa s jednou rukou, zatímco jsem pokra?oval s mým a není nic, co by se mi tak nadr?ená, ?e kdy? jsou moje prsa stimulována. Automaticky se také moje pohyby tak intenzivní, runkandet rostl v síle. Spustil jsem op?t nad jeho penis a vzal celou v?c do úst p?i jednou a cucal tvrd?. Kone?n? p?i?el zasténání, a kdy? jsem se podíval nahoru, op?el hlavu o sedadlo a zav?el o?i.Pokra?oval jsem nasávat v hlubokých ponor? a stimulovány ?ourek s prsty. Pohnul ruku z mé hrudi dol? a musel jsem pomoct s va?í rukou, aby se kalhoty dol? tak, ?e by mohl získat lep?í p?ístup. Za?al m? hladit lehce jen do slotu a ob?as se zastavil a ?kádlil její klitoris, zatímco jsem pokra?oval sát a trhnutím ho. Nyní byla jeho stönaden vy??í a mumlal, ale n?kdy jsem nesly?el, co ?íkal, a te? se shromá?dili mi v tomto textu krk a dr?el pevn? na n?j a p?inesl hlavu vzh?ru a dol? p?es jeho penis. Bylo to skoro jako I klöktes je?t? tak to mi spadl nadr?ený a on se te? za?ala stimulovat sv?j klitoris dost intenzivní. Byl jsem te? velmi blízko p?íchodu a cht?l jsem, aby ale ??astný ne. Cht?l jsem, aby se s ním ve mn?, a vím, kdy? st?íkal tak P?eru?ila jsem ho a místo toho p?itáhl si ho k posteli. On m? tla?il dol? ?aludek v posteli a na?ídil mi, abych dal mi na koleno p?i pohledu na l??ku, ale s hlavou dol? do matrace.Stál za mnou a vytáhl sv?j penis dop?edu a dozadu n?kolikrát z její klitoris do otvoru, ale nedal na víc ne? jen na vrchol. Jak on d?lal n?kolikrát a já jsem za?al m? oto?il se a tla?í m? tenkrát Cht?la jsem ho cítit v sob?. - Chce? m?? Zeptal se. - Ano, te?, kdy? jsem odpov?d?l. - Musíte se zeptat na to poprvé, ?ekl ?kádliv?. - Prosím, vezmi m? te?, do prdele zvolal jsem, kdy? a pomalu se tla?il do m? celou cestu do ko?enového adresá?e a z?stal tam. Za?al jsem se pohybovat sm?rem k n?mu, ale pak ode?el jako Okam?it? jsem p?estal m? dotýkat. Je to p?edev?ím skv?lý pocit, kdy? penis proniká do jednoho, který je nepopsatelný. Je silný v n?jaký zp?sob, jak jen to v sob?, aby kde jsem stál s pa?bou ve vzduchu s kohoutem hluboko uvnit? m?, kdy? jsem najednou pocit, sliny pozemky p?ímo v ?iti. Byl jsem trochu strach, ale on za?al tak jemn? pohladit m? v kone?níku prsty, zatímco b??el velmi málo se jeho penis v mé pí?i. Jak nakonec sklouzl prst do kone?níku i a kluci jsou trochu del?í a intenzivn?j?í. P?inesl jsem se mou ruku a promnul její klitoris se, kdy? jsem se ho zeptal, znovu m? správn? ?ukat. Tentokrát poslechl a ?ukal m? s hlubokým tla?ení, zatímco on m? bouchal ost?e v ?iti. Kdy? si v?iml, ?e jsem byl blízko, vytáhl prst z kone?níku a plácl m? na hý?d?, zatímco on se naklonil dop?edu a popadl m? za vlasy a p?itáhl k sob?. Te? v prdeli m? tvrd? a rychle, jak on pokra?oval naplácat mi zadek, tak?e Zatím to pálilo to bylo hezké N?jak, a k?i?ela jsem, kdy? jsem vybuchla.Nicmén?, on m?l ?ádné plány v?bec p?estat, i kdy? jsem se cítil docela blízko a zejména bolest v zadek. Cht?l, abych mu jezdit a to je to, co jsem alespo? vyhovuje, zvlá?t? kdy? je to vá? první ?as s n?kým. Cítím se tak milosrdenství a zranitelné v této poloze tak, to trvá hodn?, ne? jsem jít dál to. Ale on trval na tom, a lehl si na zp?t na postel a já jsem nem?l moc na výb?r, ale ud?lat krok vp?ed Him. Spustil jsem se na jeho penis a vklouzl do snadno. Pak jsem tam jen tak sed?l jako blázen a cítil trapn? a usmál se ?kádliv? na m?. - Vezm?te si na m?, jestli budete chtít, m??e si d?lat, co budete chtít a pohladila jsem si ruce na hrudi, kdy? jsem se dotkl v pr?b?hu ?ivota, trochu sem a tam. Naklonil jsem se a políbila ho na krk a skutek, vytáhl m? n?co tak p?i?el do mé hrudi s úst. On za?al lízat kolem a na bradavky, zatímco hladil druhou rukou. Jak neuv??iteln? p?íjemné cítit jeho m?kké rty a svi?ný jazyk hraje s mou hru?, a te? jsem byl jako zatracen? nadr?ený jako p?edtím znovu. To p?ece samoz?ejm? Zapomn?l jsem trochu trapné, jak jsem se cítil na koni je tak Za?al jsem se pohybovat a tém?? str?il sv?j prs v ústech, jen jsem cht?l víc.Vstal jsem, aby pln? vzp?ímené poloze, a te? jsem byl tak nadr?ený, ?e bych ka?lu na ani, jak jsem se díval, nebo to, co jsem ud?lal, a já se pohyboval dost intenzivn? na jeho penis, zatímco já sám jsem hladil moje prsa. Zdálo se, ?e pád na úrodnou p?du soud? podle jeho výrazu tvá?e a zvý?ení sténání. Zav?el jsem o?i a sklonil hlavu a jen se t??í na okam?ik. I pozd?ji, kdy? bylo po v?em by to stra?n? trapné, loupat se ven jako to, ?e jsem m?l v tu chvíli ?ádná my?lenka ale jsem stále hladil moje prsa a jízdu zb?sile, to bylo tak stra?n? krásné a osvobozující. Za?al stimulovat sv?j klitoris prsty nyní a on m? po?ádal, abych to brát s nadhledem, proto?e on byl na silnice. Cht?l jsem se taky vléci se krása, ale jsem prost? nemohl p?inést m?, ale já jsem opravdu pot?eboval dostat p?ijde hned poté. V?d?l jsem, jak se poprvé povytáhl a pak p?i?el temný redemptive ?ev z n?j, kdy? jsem cítil, kit st?íka?ku vzh?ru do m? a pak Také jsem p?i?el jak slzy stékaly po tvá?ích na Me. Skv?lý pocit poprvé zru?í v?echny zábrany a pln? oddávat pot??ení.


P>
August 14 2014

tayloreaoz

??kádlil

On m? ovlivnil výrazn? od prvního okam?iku jsme se potkali. Tam bylo n?co zvlá?tního v o?ích, jeho dr?ení t?la, ano celá jeho zp?sob, jak p?inést sami. Malé informace, které jsou opravdu zanedbatelné, ale ?e po?le brn?ní do mého t?la. Hlavní pohybu nebo zp?sob, jakým se má v n??em nebo jeho mimiky, kdy? se soust?edí na n?co. Byli jsme p?átelé, a on m?l ?ádnou p?edstavu o tom, co jsem je suverénní, pokud jde o sebeovládání. Nebo, no, byl jsem tak jako tak .... do té doby.On by p?i?el ke mn? dom? na ve?e?e, kdy? jsem ztratil sázku. On p?i?el, kdy? jsem byl v polovin? ve?e?e pracích, trochu zpocený z tepla v kuchyni a já jsem nebyl p?ímo chladi? se pozdravil jeho úsm?v, kdy? jsem otev?el dve?e a p?ivítal ho In. Tlukot srdce z 190 nejmén?. Nalil jsem si sklenku vína k nám a zeptal se ho, aby se mnou v kuchyni, zatímco jsem p?ipravoval jídlo. Posadil se ke stolu, zatímco jsem se obrátil ke d?ezu a pokra?oval s jídlem. Byl jsem rád, ?e má d?vod se stát zády k n?mu, aby Mohl bych se sám sob? trochu. Bylo to t??ké, kdy? je to pocit, jako by jeho pohled probodl Hali zp?t na Me. Jsme si povídali, ale já nemám pon?tí, co pak Odpov?d?l jsem automaticky a bez pon?tí co. Zaklel jsem já souhlasil tato sázka, já vím, jak slabý jsem a ?e bych si t??ko kolem ovládnout s ním. Zvlá?t? nyní, poprvé, co jsme byli spolu sami a kuchyn? náhle cítil velmi malá.-Hej, jsi snil? Sly?el jsem ho ?íkat. - Ne, ne, jen jsem si myslel, ze Asi jsem zapomn?l koupit krém, odpov?d?l jsem rychle (krém? Co to d?lám?), Kdy? jsem vlastn? stál a snila o tom, jak se plí?il se za mnou a objal kolem pasu Me. Nem?l ov?em tu?ení, jestli a na?t?stí tak. By, jak trapné kdykoliv.

Otázkou je, zda to skute?n? v?d?l, nebo v?d?l, ?e jsem p?emý?lel v tomto sm?ru ?ijících v p?í?tím okam?iku, on to ud?lal. Stál t?sn? za mnou a objal m? a dal mi lehkou pusu na krk t?sn? pod u?ní lal??ek, kde mluvíme úrazu elektrickým proudem! Sotva jsem dýchat a ruce se mi z?stal v polovin? práce. Musel sly?et mé srdce bu?í, proto?e jsem skoro cítila, jak s úsm?vem. - Je ve?e?e p?ipravena brzy, jsem opravdu hlad? ?ekl ti?e, kdy? jsem cítil jeho dech na krku a jak vytáhl ?pi?ku jazyka podél krku do u?ního lal??ku, jak rychle se t?epotal kolem s jazykem na. - Jasn?, jsem ?ekl, rý?e je p?ipraven za minutu. -Pak I tak ut?rky dlouho, ?ekl, a tak ka?dý okam?ik v pr?b?hu, jako by se to nikdy nestalo.Sedli jsme si ke stolu a jedli, ale já se poda?ilo t?sn? pod ním. Je to pocit, jako by ka?dé sousto uvízl na sm?rem dol? a jídlo chutnalo absolutn? nic. Zatímco jsem sed?l a p?emý?lel, jak by n?kdo mohl být tak bez pohnutí, kdy? jsem tam sed?l s rozpálených tvá?ích a potí?e s mluvením. Sed?l jsem nadr?ená jako nikdy p?edtím, a to z?ejm? stejn? nepohnut? jako obvykle, tak nespravedlivé.Vymazány jsme tabulku spolu, a kdy? jsem stál u d?ezu a spláchne tak?e n?jaké sklo P?i?el za mnou, stejn? jako d?íve, objal kolem pasu a za?al líbat m? na op?t v krku, trochu siln?j?í ne? p?ed jídlem je?t? velmi lehký, tém?? u?t?pa?n?. B?h tak p?kné to bylo a tak Kdysi dávno n?kdo ud?lal tak, se mnou. Jeho ruce za?aly se pohybovat s mazlení pohyby sem a tam, ne? se kone?n? dostanete byl jeho hrudník. Velmi lehou?ké pohybu s celou svou rukou, jak práv? dotkl bradavky. Nemohl jsem si pomoci, ale zasténání vzru?ení a cítil jsem, jak mokrá jsem byla stále v oblasti genitálií. - Zdálo se, ?e jít dom?, ?ekl, zatímco on hrál na s jazykem na m?j krk st?ídav? lízání st?ídav? líbání a sání na m?j u?ní lal??ek, zatímco jeho ruce pokra?ovaly hladit jemn? po bradavkách, které bylo nyní tuhý jako to skoro bolelo. - Hm, ?ekl jsem, a zaklonil hlavu proti n?mu a jen si u?il okam?ik. Up?ímn? ?e?eno, jsem pot?eboval, aby m? pak podpo?it Jsem se cítil trochu slabý v nohách lé?by.-Te? u? m??e mít kafe, co, ?íká najednou, a v poloze jsem nenávid?l skoro ho pro jeho nezájmem. A v neposlední ?ad? o moc m?l nade mnou a navíc v?d?l o tom. Ale já jsem ne?ekl nic, ale vzal p?kn? ?álk? kávy, a odnesl na gau?. On by se sní?ila anna vid?t, jak slabý a vnímavý jsem, mohu také dal dobrou tvá?, kdy? budu chtít. Pili jsme kávu a povídali si trochu a pak za?al dobrý film na Televize jako jsme za?ali p?i pohledu na a po chvíli jsem le?el na stranu s hlavou v klín?. Po chvíli jeho ruka za?ala m? hladit lehce na rameni, kdy? a pak, jako ?e nepozorný víte, ?e n?co, co d?lat, ani? by p?emý?lel o Je? Pak a pak Stalo se prsty dotýkat bradavku stejn? nepozorný. Pro m? není nic víc vzru?ující, ne? ve kterém jemné laskání, ?e tém?? se zdají být lhostejný a non?alantní. Ale ?lov?k nem??e p?ipustit, ale jen jsem tam le?el a sna?il se p?edstírat, ?e jsem byl zcela ve filmu, i kdy? jsem u? m?l tu?ení, co film byl o. Po chvíli pochopil dob?e, jak m? ovlivnil jako její dech a já po dal?í chvíli chytil p?isunul p?es m? tak Byl jsem více na zp?t a on byl schopný získat p?ístup hladil ob? prsa. On - na Na druhé stran?, nic ne?ekl a v?noval jsem ani vzhled i bez byl zcela zam??en na Film.Tam jsem le?el, t??ce dýchal, sténá ob?as jako nadr?ená d?vka, zatímco on byl je?t? zcela nedot?ený. Ale B?h tak p?kné to bylo. Zatím v?e bylo mazlení venku oble?ení, ale te? zapnul moji bl?zu a vytáhl její prsa z podprsenky, stále s o?ima na televizi, a pokra?oval v laskání. Prsty hrál si s jejími bradavkami a rozepnul jsem a tla?il na hrudník, proto?e jsem cht?l víc. Polo?il si prst do pusy, kdy? jsem cucal jako by to byl kohout. Jeho druhá ruka p?esunula dol? a zjistil, ?e zadní ?ást kalhot se k mému te? promo?ené a pulzující vagíny. On ode?el s jeho prost?ední prst podél ?t?rbiny n?kolikrát p?íli? snadné a jen dotkl rychle na její klitoris, ne? se náhle vrazil do prost?ední prst hluboko do m? a pak rychle vytáhl ho ven. Vytáhl ruku z mých kalhot a prsty, které bylo ve mn? nacpal do pusy. Bylo to úpln? mokrý s mými ??ávami, a to se mi snad je?t? hornier, ne? jsem byl p?edtím, kdy? jsem olizoval a sál ji. Nezapomínejme, ?e b?hem celé této doby, on se nedotkl min nebo dop?ál mi ?ádnou pozornost, ale jen klidn? se zam??il na Film krom? rukama d?lal se mnou.

Te?, myslel jsem, ?e to m??e být dobré, te? jsem cht?l mít více jeho pozornosti, a ?e on by p?estat sledovat ten zasranej film. Obrátil jsem se k místu, kde jsem byl a stáhl mouchu jeho kalhot a usko?il péro z jeho spodního prádla a laskal a stiskl ?ourku trochu d?ív, ne? jsem se lehký stisk na jeho penis. To sebou ?kubla trochu v tom, kdy? jsem ho pomalu a jemn? hladil, kdy? jsem se podíval na Him. On neuhnul tak dlouho, ale jsem pokra?oval v nezmen?ené mí?e bez jakéhokoli sp?chu. Je to kruté, aby se v útulné rostoucí kohout, to je mocný ve jakýmkoliv zp?sobem. Pokra?oval jsem sv?d?il o zjevnou reakci, i kdy? se jeho tvá? neodhalily nic. I sklonil hlavu nad ním a vzal na vrchol úst a nechte sv?j jazyk snímek kolem ?aludu, kdy? jsem ho dál ti?e masturbovat simultánn?. I cucal na Horní a kone?n? zdálo, ?e jsem se cítit mírné zm?ny v jeho dechu pro n?j.Z?ejm? se mu líbilo, co jsem ud?lal, a cht?l, abych pokra?oval, kdy? se posunul trochu dol? na gau?i, zatímco on stáhl kalhoty pod tak?e kolena M?l bych lep?í p?ístup. Oto?il trochu na tímto zp?sobem, a to jako kdyby byl netrp?livý, kdy? jsem dr?el sv?j sv?telný masturbace, zatímco te? p?i?el do hladil jeho koule druhou rukou. Nicmén?, on se podíval je?t? na film ....

Te? sed?l / le?el jsme tak dokonce p?i?el hladit moje prsa s jednou rukou, zatímco jsem pokra?oval s mým a není nic, co by se mi tak nadr?ená, ?e kdy? jsou moje prsa stimulována. Automaticky se také moje pohyby tak intenzivní, runkandet rostl v síle. Spustil jsem op?t nad jeho penis a vzal celou v?c do úst p?i jednou a cucal tvrd?. Kone?n? p?i?el zasténání, a kdy? jsem se podíval nahoru, op?el hlavu o sedadlo a zav?el o?i.Pokra?oval jsem nasávat v hlubokých ponor? a stimulovány ?ourek s prsty. Pohnul ruku z mé hrudi dol? a musel jsem pomoct s va?í rukou, aby se kalhoty dol? tak, ?e by mohl získat lep?í p?ístup. Za?al m? hladit lehce jen do slotu a ob?as se zastavil a ?kádlil její klitoris, zatímco jsem pokra?oval sát a trhnutím ho. Nyní byla jeho stönaden vy??í a mumlal, ale n?kdy jsem nesly?el, co ?íkal, a te? se shromá?dili mi v tomto textu krk a dr?el pevn? na n?j a p?inesl hlavu vzh?ru a dol? p?es jeho penis. Bylo to skoro jako I klöktes je?t? tak to mi spadl nadr?ený a on se te? za?ala stimulovat sv?j klitoris dost intenzivní. Byl jsem te? velmi blízko p?íchodu a cht?l jsem, aby ale ??astný ne. Cht?l jsem, aby se s ním ve mn?, a vím, kdy? st?íkal tak P?eru?ila jsem ho a místo toho p?itáhl si ho k posteli. On m? tla?il dol? ?aludek v posteli a na?ídil mi, abych dal mi na koleno p?i pohledu na l??ku, ale s hlavou dol? do matrace.Stál za mnou a vytáhl sv?j penis dop?edu a dozadu n?kolikrát z její klitoris do otvoru, ale nedal na víc ne? jen na vrchol. Jak on d?lal n?kolikrát a já jsem za?al m? oto?il se a tla?í m? tenkrát Cht?la jsem ho cítit v sob?. - Chce? m?? Zeptal se. - Ano, te?, kdy? jsem odpov?d?l. - Musíte se zeptat na to poprvé, ?ekl ?kádliv?. - Prosím, vezmi m? te?, do prdele zvolal jsem, kdy? a pomalu se tla?il do m? celou cestu do ko?enového adresá?e a z?stal tam. Za?al jsem se pohybovat sm?rem k n?mu, ale pak ode?el jako Okam?it? jsem p?estal m? dotýkat. Je to p?edev?ím skv?lý pocit, kdy? penis proniká do jednoho, který je nepopsatelný. Je silný v n?jaký zp?sob, jak jen to v sob?, aby kde jsem stál s pa?bou ve vzduchu s kohoutem hluboko uvnit? m?, kdy? jsem najednou pocit, sliny pozemky p?ímo v ?iti. Byl jsem trochu strach, ale on za?al tak jemn? pohladit m? v kone?níku prsty, zatímco b??el velmi málo se jeho penis v mé pí?i. Jak nakonec sklouzl prst do kone?níku i a kluci jsou trochu del?í a intenzivn?j?í. P?inesl jsem se mou ruku a promnul její klitoris se, kdy? jsem se ho zeptal, znovu m? správn? ?ukat. Tentokrát poslechl a ?ukal m? s hlubokým tla?ení, zatímco on m? bouchal ost?e v ?iti. Kdy? si v?iml, ?e jsem byl blízko, vytáhl prst z kone?níku a plácl m? na hý?d?, zatímco on se naklonil dop?edu a popadl m? za vlasy a p?itáhl k sob?. Te? v prdeli m? tvrd? a rychle, jak on pokra?oval naplácat mi zadek, tak?e Zatím to pálilo to bylo hezké N?jak, a k?i?ela jsem, kdy? jsem vybuchla.Nicmén?, on m?l ?ádné plány v?bec p?estat, i kdy? jsem se cítil docela blízko a zejména bolest v zadek. Cht?l, abych mu jezdit a to je to, co jsem alespo? vyhovuje, zvlá?t? kdy? je to vá? první ?as s n?kým. Cítím se tak milosrdenství a zranitelné v této poloze tak, to trvá hodn?, ne? jsem jít dál to. Ale on trval na tom, a lehl si na zp?t na postel a já jsem nem?l moc na výb?r, ale ud?lat krok vp?ed Him. Spustil jsem se na jeho penis a vklouzl do snadno. Pak jsem tam jen tak sed?l jako blázen a cítil trapn? a usmál se ?kádliv? na m?. - Vezm?te si na m?, jestli budete chtít, m??e si d?lat, co budete chtít a pohladila jsem si ruce na hrudi, kdy? jsem se dotkl v pr?b?hu ?ivota, trochu sem a tam. Naklonil jsem se a políbila ho na krk a skutek, vytáhl m? n?co tak p?i?el do mé hrudi s úst. On za?al lízat kolem a na bradavky, zatímco hladil druhou rukou. Jak neuv??iteln? p?íjemné cítit jeho m?kké rty a svi?ný jazyk hraje s mou hru?, a te? jsem byl jako zatracen? nadr?ený jako p?edtím znovu. To p?ece samoz?ejm? Zapomn?l jsem trochu trapné, jak jsem se cítil na koni je tak Za?al jsem se pohybovat a tém?? str?il sv?j prs v ústech, jen jsem cht?l víc.Vstal jsem, aby pln? vzp?ímené poloze, a te? jsem byl tak nadr?ený, ?e bych ka?lu na ani, jak jsem se díval, nebo to, co jsem ud?lal, a já se pohyboval dost intenzivn? na jeho penis, zatímco já sám jsem hladil moje prsa. Zdálo se, ?e pád na úrodnou p?du soud? podle jeho výrazu tvá?e a zvý?ení sténání. Zav?el jsem o?i a sklonil hlavu a jen se t??í na okam?ik. I pozd?ji, kdy? bylo po v?em by to stra?n? trapné, loupat se ven jako to, ?e jsem m?l v tu chvíli ?ádná my?lenka ale jsem stále hladil moje prsa a jízdu zb?sile, to bylo tak stra?n? krásné a osvobozující. Za?al stimulovat sv?j klitoris prsty nyní a on m? po?ádal, abych to brát s nadhledem, proto?e on byl na silnice. Cht?l jsem se taky vléci se krása, ale jsem prost? nemohl p?inést m?, ale já jsem opravdu pot?eboval dostat p?ijde hned poté. V?d?l jsem, jak se poprvé povytáhl a pak p?i?el temný redemptive ?ev z n?j, kdy? jsem cítil, kit st?íka?ku vzh?ru do m? a pak Také jsem p?i?el jak slzy stékaly po tvá?ích na Me. Skv?lý pocit poprvé zru?í v?echny zábrany a pln? oddávat pot??ení.


P>
August 12 2014

tayloreaoz

??kádlil

On m? ovlivnil výrazn? od prvního okam?iku jsme se potkali. Tam bylo n?co zvlá?tního v o?ích, jeho dr?ení t?la, ano celá jeho zp?sob, jak p?inést sami. Malé informace, které jsou opravdu zanedbatelné, ale ?e po?le brn?ní do mého t?la. Hlavní pohybu nebo zp?sob, jakým se má v n??em nebo jeho mimiky, kdy? se soust?edí na n?co. Byli jsme p?átelé, a on m?l ?ádnou p?edstavu o tom, co jsem je suverénní, pokud jde o sebeovládání. Nebo, no, byl jsem tak jako tak .... do té doby.On by p?i?el ke mn? dom? na ve?e?e, kdy? jsem ztratil sázku. On p?i?el, kdy? jsem byl v polovin? ve?e?e pracích, trochu zpocený z tepla v kuchyni a já jsem nebyl p?ímo chladi? se pozdravil jeho úsm?v, kdy? jsem otev?el dve?e a p?ivítal ho In. Tlukot srdce z 190 nejmén?. Nalil jsem si sklenku vína k nám a zeptal se ho, aby se mnou v kuchyni, zatímco jsem p?ipravoval jídlo. Posadil se ke stolu, zatímco jsem se obrátil ke d?ezu a pokra?oval s jídlem. Byl jsem rád, ?e má d?vod se stát zády k n?mu, aby Mohl bych se sám sob? trochu. Bylo to t??ké, kdy? je to pocit, jako by jeho pohled probodl Hali zp?t na Me. Jsme si povídali, ale já nemám pon?tí, co pak Odpov?d?l jsem automaticky a bez pon?tí co. Zaklel jsem já souhlasil tato sázka, já vím, jak slabý jsem a ?e bych si t??ko kolem ovládnout s ním. Zvlá?t? nyní, poprvé, co jsme byli spolu sami a kuchyn? náhle cítil velmi malá.-Hej, jsi snil? Sly?el jsem ho ?íkat. - Ne, ne, jen jsem si myslel, ze Asi jsem zapomn?l koupit krém, odpov?d?l jsem rychle (krém? Co to d?lám?), Kdy? jsem vlastn? stál a snila o tom, jak se plí?il se za mnou a objal kolem pasu Me. Nem?l ov?em tu?ení, jestli a na?t?stí tak. By, jak trapné kdykoliv.

Otázkou je, zda to skute?n? v?d?l, nebo v?d?l, ?e jsem p?emý?lel v tomto sm?ru ?ijících v p?í?tím okam?iku, on to ud?lal. Stál t?sn? za mnou a objal m? a dal mi lehkou pusu na krk t?sn? pod u?ní lal??ek, kde mluvíme úrazu elektrickým proudem! Sotva jsem dýchat a ruce se mi z?stal v polovin? práce. Musel sly?et mé srdce bu?í, proto?e jsem skoro cítila, jak s úsm?vem. - Je ve?e?e p?ipravena brzy, jsem opravdu hlad? ?ekl ti?e, kdy? jsem cítil jeho dech na krku a jak vytáhl ?pi?ku jazyka podél krku do u?ního lal??ku, jak rychle se t?epotal kolem s jazykem na. - Jasn?, jsem ?ekl, rý?e je p?ipraven za minutu. -Pak I tak ut?rky dlouho, ?ekl, a tak ka?dý okam?ik v pr?b?hu, jako by se to nikdy nestalo.Sedli jsme si ke stolu a jedli, ale já se poda?ilo t?sn? pod ním. Je to pocit, jako by ka?dé sousto uvízl na sm?rem dol? a jídlo chutnalo absolutn? nic. Zatímco jsem sed?l a p?emý?lel, jak by n?kdo mohl být tak bez pohnutí, kdy? jsem tam sed?l s rozpálených tvá?ích a potí?e s mluvením. Sed?l jsem nadr?ená jako nikdy p?edtím, a to z?ejm? stejn? nepohnut? jako obvykle, tak nespravedlivé.Vymazány jsme tabulku spolu, a kdy? jsem stál u d?ezu a spláchne tak?e n?jaké sklo P?i?el za mnou, stejn? jako d?íve, objal kolem pasu a za?al líbat m? na op?t v krku, trochu siln?j?í ne? p?ed jídlem je?t? velmi lehký, tém?? u?t?pa?n?. B?h tak p?kné to bylo a tak Kdysi dávno n?kdo ud?lal tak, se mnou. Jeho ruce za?aly se pohybovat s mazlení pohyby sem a tam, ne? se kone?n? dostanete byl jeho hrudník. Velmi lehou?ké pohybu s celou svou rukou, jak práv? dotkl bradavky. Nemohl jsem si pomoci, ale zasténání vzru?ení a cítil jsem, jak mokrá jsem byla stále v oblasti genitálií. - Zdálo se, ?e jít dom?, ?ekl, zatímco on hrál na s jazykem na m?j krk st?ídav? lízání st?ídav? líbání a sání na m?j u?ní lal??ek, zatímco jeho ruce pokra?ovaly hladit jemn? po bradavkách, které bylo nyní tuhý jako to skoro bolelo. - Hm, ?ekl jsem, a zaklonil hlavu proti n?mu a jen si u?il okam?ik. Up?ímn? ?e?eno, jsem pot?eboval, aby m? pak podpo?it Jsem se cítil trochu slabý v nohách lé?by.-Te? u? m??e mít kafe, co, ?íká najednou, a v poloze jsem nenávid?l skoro ho pro jeho nezájmem. A v neposlední ?ad? o moc m?l nade mnou a navíc v?d?l o tom. Ale já jsem ne?ekl nic, ale vzal p?kn? ?álk? kávy, a odnesl na gau?. On by se sní?ila anna vid?t, jak slabý a vnímavý jsem, mohu také dal dobrou tvá?, kdy? budu chtít. Pili jsme kávu a povídali si trochu a pak za?al dobrý film na Televize jako jsme za?ali p?i pohledu na a po chvíli jsem le?el na stranu s hlavou v klín?. Po chvíli jeho ruka za?ala m? hladit lehce na rameni, kdy? a pak, jako ?e nepozorný víte, ?e n?co, co d?lat, ani? by p?emý?lel o Je? Pak a pak Stalo se prsty dotýkat bradavku stejn? nepozorný. Pro m? není nic víc vzru?ující, ne? ve kterém jemné laskání, ?e tém?? se zdají být lhostejný a non?alantní. Ale ?lov?k nem??e p?ipustit, ale jen jsem tam le?el a sna?il se p?edstírat, ?e jsem byl zcela ve filmu, i kdy? jsem u? m?l tu?ení, co film byl o. Po chvíli pochopil dob?e, jak m? ovlivnil jako její dech a já po dal?í chvíli chytil p?isunul p?es m? tak Byl jsem více na zp?t a on byl schopný získat p?ístup hladil ob? prsa. On - na Na druhé stran?, nic ne?ekl a v?noval jsem ani vzhled i bez byl zcela zam??en na Film.Tam jsem le?el, t??ce dýchal, sténá ob?as jako nadr?ená d?vka, zatímco on byl je?t? zcela nedot?ený. Ale B?h tak p?kné to bylo. Zatím v?e bylo mazlení venku oble?ení, ale te? zapnul moji bl?zu a vytáhl její prsa z podprsenky, stále s o?ima na televizi, a pokra?oval v laskání. Prsty hrál si s jejími bradavkami a rozepnul jsem a tla?il na hrudník, proto?e jsem cht?l víc. Polo?il si prst do pusy, kdy? jsem cucal jako by to byl kohout. Jeho druhá ruka p?esunula dol? a zjistil, ?e zadní ?ást kalhot se k mému te? promo?ené a pulzující vagíny. On ode?el s jeho prost?ední prst podél ?t?rbiny n?kolikrát p?íli? snadné a jen dotkl rychle na její klitoris, ne? se náhle vrazil do prost?ední prst hluboko do m? a pak rychle vytáhl ho ven. Vytáhl ruku z mých kalhot a prsty, které bylo ve mn? nacpal do pusy. Bylo to úpln? mokrý s mými ??ávami, a to se mi snad je?t? hornier, ne? jsem byl p?edtím, kdy? jsem olizoval a sál ji. Nezapomínejme, ?e b?hem celé této doby, on se nedotkl min nebo dop?ál mi ?ádnou pozornost, ale jen klidn? se zam??il na Film krom? rukama d?lal se mnou.

Te?, myslel jsem, ?e to m??e být dobré, te? jsem cht?l mít více jeho pozornosti, a ?e on by p?estat sledovat ten zasranej film. Obrátil jsem se k místu, kde jsem byl a stáhl mouchu jeho kalhot a usko?il péro z jeho spodního prádla a laskal a stiskl ?ourku trochu d?ív, ne? jsem se lehký stisk na jeho penis. To sebou ?kubla trochu v tom, kdy? jsem ho pomalu a jemn? hladil, kdy? jsem se podíval na Him. On neuhnul tak dlouho, ale jsem pokra?oval v nezmen?ené mí?e bez jakéhokoli sp?chu. Je to kruté, aby se v útulné rostoucí kohout, to je mocný ve jakýmkoliv zp?sobem. Pokra?oval jsem sv?d?il o zjevnou reakci, i kdy? se jeho tvá? neodhalily nic. I sklonil hlavu nad ním a vzal na vrchol úst a nechte sv?j jazyk snímek kolem ?aludu, kdy? jsem ho dál ti?e masturbovat simultánn?. I cucal na Horní a kone?n? zdálo, ?e jsem se cítit mírné zm?ny v jeho dechu pro n?j.Z?ejm? se mu líbilo, co jsem ud?lal, a cht?l, abych pokra?oval, kdy? se posunul trochu dol? na gau?i, zatímco on stáhl kalhoty pod tak?e kolena M?l bych lep?í p?ístup. Oto?il trochu na tímto zp?sobem, a to jako kdyby byl netrp?livý, kdy? jsem dr?el sv?j sv?telný masturbace, zatímco te? p?i?el do hladil jeho koule druhou rukou. Nicmén?, on se podíval je?t? na film ....

Te? sed?l / le?el jsme tak dokonce p?i?el hladit moje prsa s jednou rukou, zatímco jsem pokra?oval s mým a není nic, co by se mi tak nadr?ená, ?e kdy? jsou moje prsa stimulována. Automaticky se také moje pohyby tak intenzivní, runkandet rostl v síle. Spustil jsem op?t nad jeho penis a vzal celou v?c do úst p?i jednou a cucal tvrd?. Kone?n? p?i?el zasténání, a kdy? jsem se podíval nahoru, op?el hlavu o sedadlo a zav?el o?i.Pokra?oval jsem nasávat v hlubokých ponor? a stimulovány ?ourek s prsty. Pohnul ruku z mé hrudi dol? a musel jsem pomoct s va?í rukou, aby se kalhoty dol? tak, ?e by mohl získat lep?í p?ístup. Za?al m? hladit lehce jen do slotu a ob?as se zastavil a ?kádlil její klitoris, zatímco jsem pokra?oval sát a trhnutím ho. Nyní byla jeho stönaden vy??í a mumlal, ale n?kdy jsem nesly?el, co ?íkal, a te? se shromá?dili mi v tomto textu krk a dr?el pevn? na n?j a p?inesl hlavu vzh?ru a dol? p?es jeho penis. Bylo to skoro jako I klöktes je?t? tak to mi spadl nadr?ený a on se te? za?ala stimulovat sv?j klitoris dost intenzivní. Byl jsem te? velmi blízko p?íchodu a cht?l jsem, aby ale ??astný ne. Cht?l jsem, aby se s ním ve mn?, a vím, kdy? st?íkal tak P?eru?ila jsem ho a místo toho p?itáhl si ho k posteli. On m? tla?il dol? ?aludek v posteli a na?ídil mi, abych dal mi na koleno p?i pohledu na l??ku, ale s hlavou dol? do matrace.Stál za mnou a vytáhl sv?j penis dop?edu a dozadu n?kolikrát z její klitoris do otvoru, ale nedal na víc ne? jen na vrchol. Jak on d?lal n?kolikrát a já jsem za?al m? oto?il se a tla?í m? tenkrát Cht?la jsem ho cítit v sob?. - Chce? m?? Zeptal se. - Ano, te?, kdy? jsem odpov?d?l. - Musíte se zeptat na to poprvé, ?ekl ?kádliv?. - Prosím, vezmi m? te?, do prdele zvolal jsem, kdy? a pomalu se tla?il do m? celou cestu do ko?enového adresá?e a z?stal tam. Za?al jsem se pohybovat sm?rem k n?mu, ale pak ode?el jako Okam?it? jsem p?estal m? dotýkat. Je to p?edev?ím skv?lý pocit, kdy? penis proniká do jednoho, který je nepopsatelný. Je silný v n?jaký zp?sob, jak jen to v sob?, aby kde jsem stál s pa?bou ve vzduchu s kohoutem hluboko uvnit? m?, kdy? jsem najednou pocit, sliny pozemky p?ímo v ?iti. Byl jsem trochu strach, ale on za?al tak jemn? pohladit m? v kone?níku prsty, zatímco b??el velmi málo se jeho penis v mé pí?i. Jak nakonec sklouzl prst do kone?níku i a kluci jsou trochu del?í a intenzivn?j?í. P?inesl jsem se mou ruku a promnul její klitoris se, kdy? jsem se ho zeptal, znovu m? správn? ?ukat. Tentokrát poslechl a ?ukal m? s hlubokým tla?ení, zatímco on m? bouchal ost?e v ?iti. Kdy? si v?iml, ?e jsem byl blízko, vytáhl prst z kone?níku a plácl m? na hý?d?, zatímco on se naklonil dop?edu a popadl m? za vlasy a p?itáhl k sob?. Te? v prdeli m? tvrd? a rychle, jak on pokra?oval naplácat mi zadek, tak?e Zatím to pálilo to bylo hezké N?jak, a k?i?ela jsem, kdy? jsem vybuchla.Nicmén?, on m?l ?ádné plány v?bec p?estat, i kdy? jsem se cítil docela blízko a zejména bolest v zadek. Cht?l, abych mu jezdit a to je to, co jsem alespo? vyhovuje, zvlá?t? kdy? je to vá? první ?as s n?kým. Cítím se tak milosrdenství a zranitelné v této poloze tak, to trvá hodn?, ne? jsem jít dál to. Ale on trval na tom, a lehl si na zp?t na postel a já jsem nem?l moc na výb?r, ale ud?lat krok vp?ed Him. Spustil jsem se na jeho penis a vklouzl do snadno. Pak jsem tam jen tak sed?l jako blázen a cítil trapn? a usmál se ?kádliv? na m?. - Vezm?te si na m?, jestli budete chtít, m??e si d?lat, co budete chtít a pohladila jsem si ruce na hrudi, kdy? jsem se dotkl v pr?b?hu ?ivota, trochu sem a tam. Naklonil jsem se a políbila ho na krk a skutek, vytáhl m? n?co tak p?i?el do mé hrudi s úst. On za?al lízat kolem a na bradavky, zatímco hladil druhou rukou. Jak neuv??iteln? p?íjemné cítit jeho m?kké rty a svi?ný jazyk hraje s mou hru?, a te? jsem byl jako zatracen? nadr?ený jako p?edtím znovu. To p?ece samoz?ejm? Zapomn?l jsem trochu trapné, jak jsem se cítil na koni je tak Za?al jsem se pohybovat a tém?? str?il sv?j prs v ústech, jen jsem cht?l víc.Vstal jsem, aby pln? vzp?ímené poloze, a te? jsem byl tak nadr?ený, ?e bych ka?lu na ani, jak jsem se díval, nebo to, co jsem ud?lal, a já se pohyboval dost intenzivn? na jeho penis, zatímco já sám jsem hladil moje prsa. Zdálo se, ?e pád na úrodnou p?du soud? podle jeho výrazu tvá?e a zvý?ení sténání. Zav?el jsem o?i a sklonil hlavu a jen se t??í na okam?ik. I pozd?ji, kdy? bylo po v?em by to stra?n? trapné, loupat se ven jako to, ?e jsem m?l v tu chvíli ?ádná my?lenka ale jsem stále hladil moje prsa a jízdu zb?sile, to bylo tak stra?n? krásné a osvobozující. Za?al stimulovat sv?j klitoris prsty nyní a on m? po?ádal, abych to brát s nadhledem, proto?e on byl na silnice. Cht?l jsem se taky vléci se krása, ale jsem prost? nemohl p?inést m?, ale já jsem opravdu pot?eboval dostat p?ijde hned poté. V?d?l jsem, jak se poprvé povytáhl a pak p?i?el temný redemptive ?ev z n?j, kdy? jsem cítil, kit st?íka?ku vzh?ru do m? a pak Také jsem p?i?el jak slzy stékaly po tvá?ích na Me. Skv?lý pocit poprvé zru?í v?echny zábrany a pln? oddávat pot??ení.


P>
tayloreaoz

??kádlil

On m? ovlivnil výrazn? od prvního okam?iku jsme se potkali. Tam bylo n?co zvlá?tního v o?ích, jeho dr?ení t?la, ano celá jeho zp?sob, jak p?inést sami. Malé informace, které jsou opravdu zanedbatelné, ale ?e po?le brn?ní do mého t?la. Hlavní pohybu nebo zp?sob, jakým se má v n??em nebo jeho mimiky, kdy? se soust?edí na n?co. Byli jsme p?átelé, a on m?l ?ádnou p?edstavu o tom, co jsem je suverénní, pokud jde o sebeovládání. Nebo, no, byl jsem tak jako tak .... do té doby.On by p?i?el ke mn? dom? na ve?e?e, kdy? jsem ztratil sázku. On p?i?el, kdy? jsem byl v polovin? ve?e?e pracích, trochu zpocený z tepla v kuchyni a já jsem nebyl p?ímo chladi? se pozdravil jeho úsm?v, kdy? jsem otev?el dve?e a p?ivítal ho In. Tlukot srdce z 190 nejmén?. Nalil jsem si sklenku vína k nám a zeptal se ho, aby se mnou v kuchyni, zatímco jsem p?ipravoval jídlo. Posadil se ke stolu, zatímco jsem se obrátil ke d?ezu a pokra?oval s jídlem. Byl jsem rád, ?e má d?vod se stát zády k n?mu, aby Mohl bych se sám sob? trochu. Bylo to t??ké, kdy? je to pocit, jako by jeho pohled probodl Hali zp?t na Me. Jsme si povídali, ale já nemám pon?tí, co pak Odpov?d?l jsem automaticky a bez pon?tí co. Zaklel jsem já souhlasil tato sázka, já vím, jak slabý jsem a ?e bych si t??ko kolem ovládnout s ním. Zvlá?t? nyní, poprvé, co jsme byli spolu sami a kuchyn? náhle cítil velmi malá.-Hej, jsi snil? Sly?el jsem ho ?íkat. - Ne, ne, jen jsem si myslel, ze Asi jsem zapomn?l koupit krém, odpov?d?l jsem rychle (krém? Co to d?lám?), Kdy? jsem vlastn? stál a snila o tom, jak se plí?il se za mnou a objal kolem pasu Me. Nem?l ov?em tu?ení, jestli a na?t?stí tak. By, jak trapné kdykoliv.

Otázkou je, zda to skute?n? v?d?l, nebo v?d?l, ?e jsem p?emý?lel v tomto sm?ru ?ijících v p?í?tím okam?iku, on to ud?lal. Stál t?sn? za mnou a objal m? a dal mi lehkou pusu na krk t?sn? pod u?ní lal??ek, kde mluvíme úrazu elektrickým proudem! Sotva jsem dýchat a ruce se mi z?stal v polovin? práce. Musel sly?et mé srdce bu?í, proto?e jsem skoro cítila, jak s úsm?vem. - Je ve?e?e p?ipravena brzy, jsem opravdu hlad? ?ekl ti?e, kdy? jsem cítil jeho dech na krku a jak vytáhl ?pi?ku jazyka podél krku do u?ního lal??ku, jak rychle se t?epotal kolem s jazykem na. - Jasn?, jsem ?ekl, rý?e je p?ipraven za minutu. -Pak I tak ut?rky dlouho, ?ekl, a tak ka?dý okam?ik v pr?b?hu, jako by se to nikdy nestalo.Sedli jsme si ke stolu a jedli, ale já se poda?ilo t?sn? pod ním. Je to pocit, jako by ka?dé sousto uvízl na sm?rem dol? a jídlo chutnalo absolutn? nic. Zatímco jsem sed?l a p?emý?lel, jak by n?kdo mohl být tak bez pohnutí, kdy? jsem tam sed?l s rozpálených tvá?ích a potí?e s mluvením. Sed?l jsem nadr?ená jako nikdy p?edtím, a to z?ejm? stejn? nepohnut? jako obvykle, tak nespravedlivé.Vymazány jsme tabulku spolu, a kdy? jsem stál u d?ezu a spláchne tak?e n?jaké sklo P?i?el za mnou, stejn? jako d?íve, objal kolem pasu a za?al líbat m? na op?t v krku, trochu siln?j?í ne? p?ed jídlem je?t? velmi lehký, tém?? u?t?pa?n?. B?h tak p?kné to bylo a tak Kdysi dávno n?kdo ud?lal tak, se mnou. Jeho ruce za?aly se pohybovat s mazlení pohyby sem a tam, ne? se kone?n? dostanete byl jeho hrudník. Velmi lehou?ké pohybu s celou svou rukou, jak práv? dotkl bradavky. Nemohl jsem si pomoci, ale zasténání vzru?ení a cítil jsem, jak mokrá jsem byla stále v oblasti genitálií. - Zdálo se, ?e jít dom?, ?ekl, zatímco on hrál na s jazykem na m?j krk st?ídav? lízání st?ídav? líbání a sání na m?j u?ní lal??ek, zatímco jeho ruce pokra?ovaly hladit jemn? po bradavkách, které bylo nyní tuhý jako to skoro bolelo. - Hm, ?ekl jsem, a zaklonil hlavu proti n?mu a jen si u?il okam?ik. Up?ímn? ?e?eno, jsem pot?eboval, aby m? pak podpo?it Jsem se cítil trochu slabý v nohách lé?by.-Te? u? m??e mít kafe, co, ?íká najednou, a v poloze jsem nenávid?l skoro ho pro jeho nezájmem. A v neposlední ?ad? o moc m?l nade mnou a navíc v?d?l o tom. Ale já jsem ne?ekl nic, ale vzal p?kn? ?álk? kávy, a odnesl na gau?. On by se sní?ila anna vid?t, jak slabý a vnímavý jsem, mohu také dal dobrou tvá?, kdy? budu chtít. Pili jsme kávu a povídali si trochu a pak za?al dobrý film na Televize jako jsme za?ali p?i pohledu na a po chvíli jsem le?el na stranu s hlavou v klín?. Po chvíli jeho ruka za?ala m? hladit lehce na rameni, kdy? a pak, jako ?e nepozorný víte, ?e n?co, co d?lat, ani? by p?emý?lel o Je? Pak a pak Stalo se prsty dotýkat bradavku stejn? nepozorný. Pro m? není nic víc vzru?ující, ne? ve kterém jemné laskání, ?e tém?? se zdají být lhostejný a non?alantní. Ale ?lov?k nem??e p?ipustit, ale jen jsem tam le?el a sna?il se p?edstírat, ?e jsem byl zcela ve filmu, i kdy? jsem u? m?l tu?ení, co film byl o. Po chvíli pochopil dob?e, jak m? ovlivnil jako její dech a já po dal?í chvíli chytil p?isunul p?es m? tak Byl jsem více na zp?t a on byl schopný získat p?ístup hladil ob? prsa. On - na Na druhé stran?, nic ne?ekl a v?noval jsem ani vzhled i bez byl zcela zam??en na Film.Tam jsem le?el, t??ce dýchal, sténá ob?as jako nadr?ená d?vka, zatímco on byl je?t? zcela nedot?ený. Ale B?h tak p?kné to bylo. Zatím v?e bylo mazlení venku oble?ení, ale te? zapnul moji bl?zu a vytáhl její prsa z podprsenky, stále s o?ima na televizi, a pokra?oval v laskání. Prsty hrál si s jejími bradavkami a rozepnul jsem a tla?il na hrudník, proto?e jsem cht?l víc. Polo?il si prst do pusy, kdy? jsem cucal jako by to byl kohout. Jeho druhá ruka p?esunula dol? a zjistil, ?e zadní ?ást kalhot se k mému te? promo?ené a pulzující vagíny. On ode?el s jeho prost?ední prst podél ?t?rbiny n?kolikrát p?íli? snadné a jen dotkl rychle na její klitoris, ne? se náhle vrazil do prost?ední prst hluboko do m? a pak rychle vytáhl ho ven. Vytáhl ruku z mých kalhot a prsty, které bylo ve mn? nacpal do pusy. Bylo to úpln? mokrý s mými ??ávami, a to se mi snad je?t? hornier, ne? jsem byl p?edtím, kdy? jsem olizoval a sál ji. Nezapomínejme, ?e b?hem celé této doby, on se nedotkl min nebo dop?ál mi ?ádnou pozornost, ale jen klidn? se zam??il na Film krom? rukama d?lal se mnou.

Te?, myslel jsem, ?e to m??e být dobré, te? jsem cht?l mít více jeho pozornosti, a ?e on by p?estat sledovat ten zasranej film. Obrátil jsem se k místu, kde jsem byl a stáhl mouchu jeho kalhot a usko?il péro z jeho spodního prádla a laskal a stiskl ?ourku trochu d?ív, ne? jsem se lehký stisk na jeho penis. To sebou ?kubla trochu v tom, kdy? jsem ho pomalu a jemn? hladil, kdy? jsem se podíval na Him. On neuhnul tak dlouho, ale jsem pokra?oval v nezmen?ené mí?e bez jakéhokoli sp?chu. Je to kruté, aby se v útulné rostoucí kohout, to je mocný ve jakýmkoliv zp?sobem. Pokra?oval jsem sv?d?il o zjevnou reakci, i kdy? se jeho tvá? neodhalily nic. I sklonil hlavu nad ním a vzal na vrchol úst a nechte sv?j jazyk snímek kolem ?aludu, kdy? jsem ho dál ti?e masturbovat simultánn?. I cucal na Horní a kone?n? zdálo, ?e jsem se cítit mírné zm?ny v jeho dechu pro n?j.Z?ejm? se mu líbilo, co jsem ud?lal, a cht?l, abych pokra?oval, kdy? se posunul trochu dol? na gau?i, zatímco on stáhl kalhoty pod tak?e kolena M?l bych lep?í p?ístup. Oto?il trochu na tímto zp?sobem, a to jako kdyby byl netrp?livý, kdy? jsem dr?el sv?j sv?telný masturbace, zatímco te? p?i?el do hladil jeho koule druhou rukou. Nicmén?, on se podíval je?t? na film ....

Te? sed?l / le?el jsme tak dokonce p?i?el hladit moje prsa s jednou rukou, zatímco jsem pokra?oval s mým a není nic, co by se mi tak nadr?ená, ?e kdy? jsou moje prsa stimulována. Automaticky se také moje pohyby tak intenzivní, runkandet rostl v síle. Spustil jsem op?t nad jeho penis a vzal celou v?c do úst p?i jednou a cucal tvrd?. Kone?n? p?i?el zasténání, a kdy? jsem se podíval nahoru, op?el hlavu o sedadlo a zav?el o?i.Pokra?oval jsem nasávat v hlubokých ponor? a stimulovány ?ourek s prsty. Pohnul ruku z mé hrudi dol? a musel jsem pomoct s va?í rukou, aby se kalhoty dol? tak, ?e by mohl získat lep?í p?ístup. Za?al m? hladit lehce jen do slotu a ob?as se zastavil a ?kádlil její klitoris, zatímco jsem pokra?oval sát a trhnutím ho. Nyní byla jeho stönaden vy??í a mumlal, ale n?kdy jsem nesly?el, co ?íkal, a te? se shromá?dili mi v tomto textu krk a dr?el pevn? na n?j a p?inesl hlavu vzh?ru a dol? p?es jeho penis. Bylo to skoro jako I klöktes je?t? tak to mi spadl nadr?ený a on se te? za?ala stimulovat sv?j klitoris dost intenzivní. Byl jsem te? velmi blízko p?íchodu a cht?l jsem, aby ale ??astný ne. Cht?l jsem, aby se s ním ve mn?, a vím, kdy? st?íkal tak P?eru?ila jsem ho a místo toho p?itáhl si ho k posteli. On m? tla?il dol? ?aludek v posteli a na?ídil mi, abych dal mi na koleno p?i pohledu na l??ku, ale s hlavou dol? do matrace.Stál za mnou a vytáhl sv?j penis dop?edu a dozadu n?kolikrát z její klitoris do otvoru, ale nedal na víc ne? jen na vrchol. Jak on d?lal n?kolikrát a já jsem za?al m? oto?il se a tla?í m? tenkrát Cht?la jsem ho cítit v sob?. - Chce? m?? Zeptal se. - Ano, te?, kdy? jsem odpov?d?l. - Musíte se zeptat na to poprvé, ?ekl ?kádliv?. - Prosím, vezmi m? te?, do prdele zvolal jsem, kdy? a pomalu se tla?il do m? celou cestu do ko?enového adresá?e a z?stal tam. Za?al jsem se pohybovat sm?rem k n?mu, ale pak ode?el jako Okam?it? jsem p?estal m? dotýkat. Je to p?edev?ím skv?lý pocit, kdy? penis proniká do jednoho, který je nepopsatelný. Je silný v n?jaký zp?sob, jak jen to v sob?, aby kde jsem stál s pa?bou ve vzduchu s kohoutem hluboko uvnit? m?, kdy? jsem najednou pocit, sliny pozemky p?ímo v ?iti. Byl jsem trochu strach, ale on za?al tak jemn? pohladit m? v kone?níku prsty, zatímco b??el velmi málo se jeho penis v mé pí?i. Jak nakonec sklouzl prst do kone?níku i a kluci jsou trochu del?í a intenzivn?j?í. P?inesl jsem se mou ruku a promnul její klitoris se, kdy? jsem se ho zeptal, znovu m? správn? ?ukat. Tentokrát poslechl a ?ukal m? s hlubokým tla?ení, zatímco on m? bouchal ost?e v ?iti. Kdy? si v?iml, ?e jsem byl blízko, vytáhl prst z kone?níku a plácl m? na hý?d?, zatímco on se naklonil dop?edu a popadl m? za vlasy a p?itáhl k sob?. Te? v prdeli m? tvrd? a rychle, jak on pokra?oval naplácat mi zadek, tak?e Zatím to pálilo to bylo hezké N?jak, a k?i?ela jsem, kdy? jsem vybuchla.Nicmén?, on m?l ?ádné plány v?bec p?estat, i kdy? jsem se cítil docela blízko a zejména bolest v zadek. Cht?l, abych mu jezdit a to je to, co jsem alespo? vyhovuje, zvlá?t? kdy? je to vá? první ?as s n?kým. Cítím se tak milosrdenství a zranitelné v této poloze tak, to trvá hodn?, ne? jsem jít dál to. Ale on trval na tom, a lehl si na zp?t na postel a já jsem nem?l moc na výb?r, ale ud?lat krok vp?ed Him. Spustil jsem se na jeho penis a vklouzl do snadno. Pak jsem tam jen tak sed?l jako blázen a cítil trapn? a usmál se ?kádliv? na m?. - Vezm?te si na m?, jestli budete chtít, m??e si d?lat, co budete chtít a pohladila jsem si ruce na hrudi, kdy? jsem se dotkl v pr?b?hu ?ivota, trochu sem a tam. Naklonil jsem se a políbila ho na krk a skutek, vytáhl m? n?co tak p?i?el do mé hrudi s úst. On za?al lízat kolem a na bradavky, zatímco hladil druhou rukou. Jak neuv??iteln? p?íjemné cítit jeho m?kké rty a svi?ný jazyk hraje s mou hru?, a te? jsem byl jako zatracen? nadr?ený jako p?edtím znovu. To p?ece samoz?ejm? Zapomn?l jsem trochu trapné, jak jsem se cítil na koni je tak Za?al jsem se pohybovat a tém?? str?il sv?j prs v ústech, jen jsem cht?l víc.Vstal jsem, aby pln? vzp?ímené poloze, a te? jsem byl tak nadr?ený, ?e bych ka?lu na ani, jak jsem se díval, nebo to, co jsem ud?lal, a já se pohyboval dost intenzivn? na jeho penis, zatímco já sám jsem hladil moje prsa. Zdálo se, ?e pád na úrodnou p?du soud? podle jeho výrazu tvá?e a zvý?ení sténání. Zav?el jsem o?i a sklonil hlavu a jen se t??í na okam?ik. I pozd?ji, kdy? bylo po v?em by to stra?n? trapné, loupat se ven jako to, ?e jsem m?l v tu chvíli ?ádná my?lenka ale jsem stále hladil moje prsa a jízdu zb?sile, to bylo tak stra?n? krásné a osvobozující. Za?al stimulovat sv?j klitoris prsty nyní a on m? po?ádal, abych to brát s nadhledem, proto?e on byl na silnice. Cht?l jsem se taky vléci se krása, ale jsem prost? nemohl p?inést m?, ale já jsem opravdu pot?eboval dostat p?ijde hned poté. V?d?l jsem, jak se poprvé povytáhl a pak p?i?el temný redemptive ?ev z n?j, kdy? jsem cítil, kit st?íka?ku vzh?ru do m? a pak Také jsem p?i?el jak slzy stékaly po tvá?ích na Me. Skv?lý pocit poprvé zru?í v?echny zábrany a pln? oddávat pot??ení.


P>
August 04 2014

tayloreaoz

?annickas ?erná Hodina Part 2

Annicka Conradsson probudí se startem. Je to je?t? trochu tmavé místnosti a ona putuje se svým pohledem na grip na její místo pobytu. Jak se objevuje James, spí vedle n?j. Její pohled padá na ?erné kon?etiny. Kdy? si myslí, ?e Obrovská radost za?ila návratu brn?ní ných k jejímu t?lu. Annicka p?ekvapilo, jak rychle se touha po této krásné koule znovu uchopil ji a jak nadr?ený ona dostane. Na?e farmy citlivý a dostane p?kné Lumpy. Její bradavky ztuhnou a my? za?íná Sava.

 

Ona táhne pomalu s ukazová?kem podél ?erné, sametové h?ídele. James mumlá ve svém spánku a ?ástí instinktivn? jejich nohy. Annicka plí?í mezi stehny. Ona má jemné dr?ení hrubé kon?etiny a nechal její jazyk n??n? hladit po celém ?aludu. Pomalu vlo?te ji do úst. Ona na?tve se nabídkových ?ízení, lehké pohyby. Ona ví, jak podíl pomalu krev vypl?uje a stoupá stále do úst. Ru?ní mazlení po tu??í ?achty, zatímco Annicka olizuje a saje na velká hlava penisu. Kdy? majestátní ?erný úd je úpln? v celé své kráse, sly?í mírné zasténání a uvidíte, jak James otev?e o?i. ?íká, ?e se teplo v hlase: "Ty jsi nejkrásn?j?í a krásná ?ena, kterou jsem kdy potkal."Annicka v?d?t, jak se ?ervená se o kompliment a mumlá n?co sly?et odpov??. Vstane a hladí sama, její kundi?ka je úpln? mokrý a pln? p?ipraven znovu uzav?ete nádherné varhany. Ona ho rozkro?í a pomalu klesají ke zvý?ení ten pocit, kdy penis proniká její milostný tunel. Kdy? je hluboko uvnit? ní sedí Annicka zcela v klidu a jen tak si u?ívat pln? spln?ny. Ona ví, jak úd pulzuje proti její slidväggar. "Ty hodí jako ulité ve mn?" ?eptá Annicka a za?ne jezdit James stejn? pe?liv? jako kdy? ho olizovat d?íve. Ona stoupá pomalu a záv?je pomalu dol? s lehkostí vzdechy. Je to jemný jízda a najít spole?ný rytmus, který d?lá svou touhu ramped pomalu.James hledá obdiv krásná ?ena, její? ú?asné t?lo hrany ho ?ílený a zárove? vysává ?ivot z n?j. Sexuální uspokojení mu dává, nikdy nebyl kolem p?ed. Vidí, jak m?kké, nádhern? oblé kopce houpe sv?dn? jako její ?ok. Velké, ztuhlé bradavky v hrbolaté dvorce je neuv??iteln? vzru?ující. On ?íká: "Lean dop?edu. Chci sát prsa ". Annicka mu dává oslnivý úsm?v, kdy? se p?edkloní se slovy: ". Milovat to, co va?e rty a tv?j jazyk d?lat s mými bradavkami"

  

James zachycuje její velká prsa, kde te? visí nad hlavou, je hladil, sání tvrd? ztuhlé bradavky. Annicka t??í zna?n? od jeho intenzivní sání. Ona na?íká hlasit?, kdy? nové sv?dí ?ítí z citlivých bradavek rovnou do rozkroku. Její vzru?ení se výrazn? vzrostlo, a ona okam?it? p?epne tempo ve své jízd?. "Aahhh, jak krásné! Dále, sát víc! "Za?ne ?erpání rychlej?í James s dlouhými, tvrdými údery. Annicka stiskn?te nádhern? pru?ný slunovrat t??ké v dolní ?ásti ka?dé ?oku. Ona vzdechy v proudech: "Vzadu, prosím. Ve spodní ?ásti, chci t?. Plná tiideeennn "Ona jezdí ?ílený a stále násiln?j?í s houpající se prsa a létání ?ervené h?ívu vlas?. Její kulatý, pevný zadek odrá?ení rytmické proti James b?icha a ko?i?ka objetí velkého k?lu v?e t???í. Annicka lapal po dechu nahlas a nesouvisle: "Te? u? je skoro ?as. Znovu. Chci, aby znovu a znovu p?ijít. " Ona ví, jak na známé stahy v genitální vzlétne. Vlna rozko?e, radosti a pot??ení mít ohromnou sílu. Orgasmus je zdrcující. Annicka tla?it se tvrd? proti velkým, ?erným kohoutem. Nárazový zá?kuby prostupuje její t?lo, kdy? se její kundi?ka va?ení jednou Poté, co v rytmických k?e?ích. Ona op?e se obli?ejem ke stropu a ven z úst, bez hlasitého výk?iku, ale jen dlouhý táhlý povzdech. Vzduchu jde úpln? mimo ni. Ona padá dop?edu James a orgasmus se rozkládá velmi pomalu na síle.James ví, jak jeho silná v?tev ?erpána a? do roztr?ení kunda rytmické ma?kání. To je?t? nikdy nebyla v?t?í Ani tuto chvíli. P?es ú?asný zá?itek, ?e je daleko od p?íchodu. Kdy? cítí, ?e Annickas zá?kuby usadí James ujme jejího pasu a oto?í ji kolem zp?t. Dostává se na koleno a díval se na ochotný, horkokrevný ?ena s zá?ící o?i a r??ovými tvá?emi vypadají mu hluboko do o?í. Ona natáhne ruce k n?mu, ?ást ?iroký na jejich stehna a ukazuje její mokré, lesklé horu Venu?e v celé své kráse. "Tak poj?! Vezmi m?! "Za?eptala bez dechu.Ale místo toho sní?it na její James uchopí nohy a kroutí se kolem ní na ?aludek. On táhne se Annicka v kolenou. St?ílí se okam?it? její kulatý, sexy zadek s nohama daleko od sebe a zvolal chraptivým, horny hlas: "Ach, to je tak tady m? chce? te?, m?j h?ebec! "Ona wiggles náro?né jejich boky a pokra?uje: "Poj?te s ?ernou, dlouhou knullpåk! Spus?te jej a? na dno mé mokré, ?eká pí?i! ".James dostane husí k??i z toho, co vidí. Velké, m?kké prsa s její ztuhlé bradavky vykukující mezi stehny. Sexy kolo zadek rýpání p?íjemné. V krásné, baculaté hora Venu?e svítí na mokru na baculaté pysky. James se op?e a umo??uje jeho jazyk skluzu mezi mírn? roze?li stydkých pysk?. Hlasité zasténání je sly?et z Annicka. James vstane, vezme pevn? na boku h?ebeny a vystupující do svého bang tvrdý penis jako torpédem p?ímo do spodní ?ásti nádhern? teplé, vlhké pochvy. "Ahhhaaaaaa" sténá Annicka kåtrusigt kdy? velký podíl, dlá?dí cestu do jejího nejnitern?j?ího. Blikání jejích o?ích, kdy? se sexuální intoxikace slzy a trhliny v celém t?le. "To je ?ílené. Za ve?kerý smysl a vtip "dob? si myslím, p?ed zbo??uje kohout za?ne pevný a rytmické pumpování a z její touhu jeskyn?.Tam bude dal?í divoký kurva. James dunks v kon?etin? bez milosti. Annicka setkat ka?dý tah s nárazy zadek prudce dozadu. Hrdelní k?ik vycházející z krku, "Tv?j penis. Chcete z?stává ve mn?. Shock péro tvrdé. Do m?! "Její ú?asný p?ekrásná prsa houpající se v plné svobod?. James zápolit pro n?, kdy? nechce nic víc, ne? aby se V?d?t, vrh hladkost a tuhé bradavky ve svých rukou. Pochází z nepo?ádku a nuceni uchopit její ky?el znovu, aby bylo mo?né pokra?ovat ve své silné, vytrvalé, na funkci. Oba hlasité sténání rozko?e, na pokraji bezv?domí. Annicka pocit, ?e jediné, co dr?í ji je rock-tvrdé nabiják, který jako píst ?erpací dovnit? a ven. Fittsafterna úpln? tryská z ní a v?echno, co se cítí jako v??ný orgasmu. James si není v?doma, ?e tla?í na Annicka ?aludek v posteli. Najednou za?íná spermie p?íval ven. Rozst?ik jsou násiln?j?í, ne? kdy jindy, kaskády na kaskáda hozen do ní nejsv?t?j?í místo.N?kde v dálce sly?el Annicka se ?íje býka k?i?et rozko?í. P?ipadá mi to jako horká láva se její vnit?ní majetek. Pak bude válcování její vlastní p?ílivová vlna. "Nnnnnnngggggghhhhhh! GÅÅÅÅÅÅRRRRR FÖÖÖÖRRR MEEEEJJJJJ! ona k?i?í p?ímo do pol?tá?e. T?lo vibruje b?hem epileptického záchvatu. Annicka ?výkání zb?sile zmírnit, zatímco ostré k?e?e zcela vy?adí její dal?í lokomoce. Oba je zcela vy?erpán a James se zhroutí na Annickas zp?t. Zatímco k?e?e pomalu ustupují jde to jak p?i foukání sví?ku.

 

Je ráno, kdy? Annicka probudit. James je stále spí t??ce jako dít?. Ona kroky a trvá dlouhou sprchu. S obavami se zkoumá její t?lo. Má to n?jaké viditelné stopy po opojné milování se oddával v posledních 15 hodinách. S úlevou Annicka zjistí, ?e ?t?stí p?eje její v?ela. Ona najdete ?ortky a tenké tílko, kdy? se na sama o sob?. Dostanete hlad, tak ona jde do kuchyn?.

   

James studuje Annicka, kde stojí na kuchy?ské lince. Její ?ervená hlava vlasy t?pytí v ranním sv?tle. Vidí, jak se busta jemn? houpací pod tenkou prádlo, a vidí v jeho mysli, jak se saje její velké, ztuhlé bradavky. ?ortky jsou nalepeny na kolo, zadek fit, jak sexy boule dozadu. Dlouhé, svalnaté nohy mu vzpomínky na teplé objetí. James pocit, ?e trhne jeho penis a pomalu roste jako pr?tok krve do erektilní tkán?.James se vplí?í do Annicka. Polo?í si ruce na boky a dá jí lehký polibek na krk. "Mmmm, dobré ráno!" ?íká Afaf. Ona se zapne hlavu a vzhlédl James. "Díky za nádherný ve?er! Spala jsi dob?e a odpo?atí? "Ona pokra?uje. Pohled je snadné zahalené. Ona stojí bez hnutí, jak ?eká na aby se n?co stalo. James bere jako výzvu a vlo?te ruce pod prádlo. "Velmi dob?e jsem spal. Jsou oba odpo?atí a hladoví. "Odpov?d?l význam. On hladí její b?icho a pak sklouzl pomalu s rukama na jejích m?kkých prsou. Jeho prsty hladit bradavky u? tuhý. On tla?í snadné se v nich a oni reagují p?ímo roste co do velikosti a tvrdosti. Annicka opírá jeho horní ?ást t?la dozadu a vzdychá t??ce. James pokra?uje zpracovat chv?ní, obývací bradavky. Povzdech byly övergåri sténání, kdy? puckers s ocasem a pak se kontakt s vzty?ený sázce."Láska, co d?lat se mnou," sténá Annicka. "Dává? mi v?echno, co pot?ebuji .... a je?t? n?co navíc, "?íká. Ona ruce za zády a hladit jemn? po slunovratu. "Aahh, jaké hezké svatební dar. Vy jste z?ejm? obnovit pln? "sm?je se, uchopí kon?etinu a prudce ji snadno. Annicka oto?í, dá ruce kolem Jamese krku a jít a? k polibku. Kdy? se va?e rty setkají, ona b??í hned do jazyka Jamese úst, aby polibek se stane ohnivý a náro?né. James ?álky jí ruku na vystouplé hory Venu?e. Cítí, vlhkost a teplo prost?ednictvím t?sných ?ortkách. Kdy? polo?il ruku pod pasem, sou?ástí Annicka na nohy a stiskn?te tla?ítko dop?edu v ?ivot?.

 

Annicka dívat se dol? na dýchnout pulzující ?erný k?l, ukázal, ?e ?eleznou ty?í proti ní. Ona se dr?í ob?ma rukama a prudce s ur?itými vlastnostmi, dokud glans t?pytkami pre-cum. Ona roztírá st?íkací pistoli s palcem a stáhnout p?edko?ku sm?rem nahoru a dol? p?es kukhuvudet. Krátké zavr?í p?ichází od Jamese. On hladí Annickas klitoris a stydké pysky svými prsty. My? Savar a rychle se stává promo?ené. Kdy? James vlo?te t?i prsty do pochvy zvuky jak k?u?í a tichý ?epot z Annicka: "Te? chci, abys ve mn? znovu! Nemohu u? déle ?ekat. "

Zá?ící, nadr?ená pohled se vrátil do Annickas intenzivní zelené o?i. Její rty jsou lehce pootev?ené a jazyk se pohybuje od jednoho koutku úst do druhého. James ji zvedne na kuchy?ské linky. Ona usnad?uje ocas jako m??e ?erpat z ní na promo?ené kalhoty. Kdy? koleno, aby ji lízat, ona vytáhne ho a ?ást ochotn? v jejich stehna. "Na to není ?as," ?ekla vzdechy, kdy? se znovu zapojuje milovanou kon?etinu a ovládat ji do její mokré teplo."Lord guud tak skööönt "sténání Annicka, kdy? se ví, jak vá?n? se penis pomalu, ale pevn? tla?í hloub?ji a hloub?ji do její pochvy. Hlad te? ví, ?e je to pro potraviny, ale pro tvrdé, napjaté, pulzující masa hluboko v její hore?naté t?le. James ji ?uká v klidném tempu tentokrát. On narazí do jeho penis v celé své délce a Annicka t??í k?u?el, aby op?t zcela spln?ny a? na dno její kundi?ky. Ona zvedá její velká prsa mjälla proti Jamese úst. "Vyku? mi bradavky!" Mu?i, s nadr?enou hlasem. James miluje své velké, sv?tlé tvrdé bradavky. On je na hovno tvrd?, stejn? jako ona to chce, zatímco ?pi?ka jazyka, víry, na bradavice a hrbolaté dvorce.Annicka naklání hlavu se zav?enýma o?ima, se t??í na rovnováhu mezi touhou a bolest. Lust je tak silný, ?e se cítí, jako by se va?í v jejím kapající mokré pochvy. Kdy? James pustil bradavice a narovná Annicka ?e?í jeho pohled na lahodn? p?ekrásná, ?ernými péro. Obrázek o tom, jak to zcela zmizí do svého bílého t?la je nesmírn? sugestivní. Polo?ila ruce na James hý?d? a já ho vytáhl tvrd? proti b?i?e. On p?ímo zvy?uje tempo a ?uká její tvrd?í. ?oky bude del?í, hlub?í a násilný.

 

James cítí ?ourek smr??uje a sy?í: "Te? jsem spruutaaar" P?ed posledním rozhodujícím, tvrdé rány vytáhne sv?j penis trochu p?íli? daleko, aby to vyklouzne z sací pochvy. První ostrý rozst?ik p?istane na Annickas ?aludku, dal?í dva spermie trysky létání a? na její krásné, kymácející prsa. "Neeeejjjj" k?i?í Annicka. "Chce? mít penis v meeej" Ona mumlá s dychtivé prsty nasm?rovat do chrlit kon?etiny v jejich cum ?íze? jeskyni. ?tvrtý rozst?iku p?istane na její stydké pysky. Nakonec zjistí, právo a James beran? v sázce v plné síle a kaskád cum hozený do suktande pí?i.Pak bude nár?st na Annicka. Ona políbí James násiln?, kdy? surfuje orgasmu nejvy??í vrchol. Cunt záchvaty je tak osvobozující a bolestivé, ale prost? cht?jí víc. Ona tla?í James vagíny s její silné nohy a její ?ivé prsy mléka Ka?dá kapka z hrubé, vysokého ?erného kohouta, jeho? 25cm fullkomligen zbo??uje. K?e?e mizí pomalu pry?, a ona ho políbí n??n?. Annicka vyt?ít sperma na b?i?e a prsou, olizoval ruku s usrkávat zvukem a usmál se na Jamese s neplechu v o?ích. S povzdechem ?íká: "Jak jsem p?e?il bez toho?" Annicka pot?ást ptáka málo, ne? se sesouvá z lavi?ky a za?ne olizovat lepicí podíl zcela ?isté. "Mmmmmm, k ?emu to chutná a voní," ?íká s uspokojením."Pot?ebuji si sprchu a pak jsem musel odejít na hodinu. M??eme jíst snídani, ne? p?jdu? "?íká Afaf. Uvnit? koupelny natahovat ji ?ádostiv? na její k?ivky, kdy? stojí v teplé proudy vody. Cítí se tak nad?ený a vyplaví ve stejnou dobu. Man?el do prdele nádherné a neuv??itelné orgasmy Annicka je?t? nikdy neza?ili. Ona hladí ruce lín? p?es prsa, sev?ení lehce na bradavky a rukou dol? na my?i. "Hmm, to ú?asná zku?enost" si myslí, ?e kdy? se vypne vodu a vystoupit ze sprchy.James sedí u stolu a díval se s obdivem na Annicka, kdy? se vrátí s r??ovými tvá?emi a její zá?iv? rudé vlasy s copem. ?adra kymácející sv?dn? v saténové halence a sukni úsek zvy?uje pouze boky a ocas ideální kruhovitosti. James se n?kolikrát zhluboka nadechl, aby se kontrola jeho rostoucí impuls.Jsou chatování a sm?je se p?i snídani. Ale také pocit, z odletové chvíli je blízko. Nádherný moment je minulost a ka?dodenní ?ivot ?eká na druhé stran? dve?í bytu. Oni se zvednou od kuchy?ského stolu, objímání a líbání snadno propu?t?ní. Nebude ?ádné sliby budoucích jednání. James jde za Annicka sm?rem k hale. Kdy? jeho pohled sledovat boky sexy, provokativní pohyby sp?chá krve do kon?etiny a rychle stoupá do pevné polohy. James ?íká: "Copak si myslí?, ?e to stojí za to dárek na rozlou?enou?"Annicka oto?í. Ona kreslí se zhluboka nadechl p?i pohledu na ostrý ?erný sázce s jeho ty?ící se postavy. Usm?je své rukávy a jít do "kruhu musí být dost uzav?ena ". Tahá, jako by v transu, natáhnout sukni do pasu, vystavovat její vyboulení Mons veneris. "Tato p?íle?itost bych si ujít" myslí si. Annicka stojí nohama od sebe s rukama p?ed dve?e bytu a strkat se svým rychlým, hru?kovitého tvaru zadku. "Ty m? chce?, tak p?i?el si pro m?, "za?eptá t?es hlas.James se rychle p?i?el na její kolena a lehce t?ít ?alud mezi stydké pysky a klitoris. Annicka vzdechy a stehna t?ást nap?tí. Kdy? James ví, ?e ?alud je správn? mazán Pussy ??ávy se zasune penis do dolní ?ásti odkapávání, mokré pí?i. Po?ád to ode?el hluboko uvnit? cítí vaginální svaly ?dímá pulsující slunovrat. Ten p?iná?í rukama, zapadne rychle se jí bl?zu a ?dímá od velkých mírných kopc?. Prsty sev?ení bradavky a kdy? bang tvrdý, za?ne ?erpání úd dovnit? a ven tak rychle, ot?es?m.Annicka kou?e tvrd? do spodního rtu, kdy pot??ení vzlétne. Ona houpe s Jamesem rytmické kurva, vrátit se s jeho ocasem v n?kterých motjuck. James se pevn? dr?í na bok tak, , ?e se m??e snadn?ji zvý?ení délky a tlaku nárazu. Pevný, odolný proti klatschar butt b?i?e poka?dé kohout je v celé své délce. "Jako sendoff?" Kalhoty Annicka. Její prsa houpat voln?, ?ervené vlasy létání ze strany na stranu a nohy t?ást s radostí a touhou. "To m? poser víc! B?h do mastodontkuk celou cestu do mého nadr?ený, ochotný kunda! Guuud, co mi bude chyb?t va?e underbaarraaa kuuuuk "Slova hrany James na dal?ích pracuje. On ?ve jeho penis tak, t??ké Annicka tém?? zvednout z podlahy. "Nnnggggghhhhhhhh, jste soooooo sköööönnnn ve mn?! Jen trochu víc, já jsem tak näääraaa "se vzlyky. James dívá se dol? na se chv?ly hý?d? a tla?it se tvrd?, tvrd? do Annickas nejvnit?n?j?í. Proud ??ávy po vnit?ní stran? nohy. Budou sou?asn? ute?ence orgasmu. Dick na ohe? vlny na vlna spermatu a? do Annickas pí?i. TAM "GÅÅÅÅRRRR: Celý Její interiér je jako peklo emocí, k?e?e, touhy a radosti, kdy? k?i?í na rovinu! I KOOMMEERRR, KOOOMMEEERRRR, koommer "Jsou siln? nakloní dop?edu ke dve?ím udr?et rovnováhu v d?sledku silné ejakulaci.Stojí nehybn? po dobu 15 minut, blízko u sebe. Kdy? jeho penis vysko?í, sperma vytéká Annickas ko?i?ka. "Rychle, ru?ník! Nemám ?as se osprchovat. Musím jít. " Ona vysu?í nejvíce. Bere trochu semene na prsty a lízat ho. P?idá hlavu na ?ikmé, hledá bla?ený úsm?v na James a zvolá: "Myslím, ?e jsem to byl já, kdo dostal nejlep?í dárek na rozlou?enou, ty hnusnej bastarde!"Autem dom? je jako vysava? Annicka. Otev?e dve?e a k?i?í: "Goran, jsi doma?" ?ádná odpov??. Hluboký povzdech úlevy. Kdy? se o n?co pozd?ji Stari sprcha flash pam?ti obrazy. Lechtivé a vzru?ující film hraje v hlav?. Annicka roz?i?uje o smyslov? kdy? si myslí, ?e intenzivní, naprostá vá?e? a nadr?enost, ?e se oddával. Ona hladí její výztu?né bradavky, a pak sjí?d?t pravou ruku na její ?adra. "Musí být p?í?t?" si myslí, a za?ne pulla sami soulma lv.


P>
July 26 2014

tayloreaoz

?nejteplej?í Zima, Den 12

Jakmile to ud?lal, i kdy?, on vzal ?ádný dal?í ?as. Cassie se mazané natolik, ?e byl schopen tla?it dovnit?, v?e na jeden zátah, co? zp?sobuje dal?í tichý výk?ik z bezmocného krásy. Ude?il ji tvrd? a rychle a neúprosn?. Ka?dý tak ?asto, m?l by vzít za ruku a tápat její prsa, nebo chytit pevn? hrst její delikátní zadek, ale nikdy, nikdy p?estal, aby ji vzal na své pot??ení.Cassie cítila jeho vyvrcholení se blí?í, a její vlastní. Nemohla ani sténání te? kdyby cht?la. Jeho orgasmus se zdálo v?dy jen kousek, a? ucítila ránu, ránu, ránu, dostat hlasit?j?í a hlasit?j?í."Kde je v?ichni?" ?ekl.Po?kejte. To nebyla její fantazie milenec. To bylo Veronica.A ty údery nebyly v její fantazii. Bylo Veronica sestupuje po schodech. Ona se chystá zahnout za roh v jiném okam?iku.Prdele. I>Cassie se poda?ilo posadit a dát si sukni dol? p?ed Veronica p?i?la do zorného pole."Hej, Cass, co d?lá? tady dole?""Umm, Jenny a já jsme mluvili o v?cech.""?ekla vám o" Mo?ná nejsme v?ech lesbi?ky "mluvit, taky?""Jo ...""Jsi v po?ádku, Cass? Vypadá? trochu nervózní.""Ne." Ano. I>"Opravdu?""Myslím, ?e jsi m? probudil. Promi?. Neuv?domil jsem si, ?e jsem usnul. Divím se, to je v?echno." Tam. To vysv?tlovalo v?e a? do tohoto bodu. V dal?í ?ásti, nicmén?, ?e to bude slo?ité. To bylo proto, ?e Cassie nem?l ?as se dostat vibrátor z její kundi?ky, a zatímco ona byla je?t? opravdu zapnutý, tak to bylo. A tak ti?e, jak to bylo, nemohla nechat to vyjde samo o sob? bez upozorn?ní Veronica, na kterém míst? ona bude pot?ebovat program na ochranu sv?dk?, aby se zabránilo razzing. Tam je nevýhoda na v?echno, dokonce i BFFs."Ví?, co si myslím?" Zeptala se Veronica."Hmm? Co je?" ?ekla Cassie, op?t prudce zvedla hlavu."Ptal jsem se, jestli víte, co myslím.""Pochybuji, ?e bych mohl ?íci, co Jsem I> my?lení," odpov?d?la Cassie rozt?esen?."Myslím, ?e bychom m?li jít na to a uvidíme.""Jdi na to, co a vid?t, co?""Pokud bychom opravdu p?itahuje k sob?. Ne hra, ne Mike, jen nám. Pokud je to ano, jsme usadili spoustu otázek. Pokud ne, aspo? víme, ?e jsme snad m?li n?jakou zábavu zjistit. Jak ?íká?? ""Hmm ..."*****Jenny dokon?ení ?i?t?ní si vlasy. N?co v jejím d?dictví dovolil jí, jak toho dosáhnout, kdy? to bylo mokré, na v??né ?árlivosti svými p?áteli i nep?áteli. Trochu se u?klíbl nad tím, ?e jí nep?inesla náhradní oble?ení se s ní, ale obto?í sv?j cvi?ební úbor a zkontrolovat montá? ru?ník kolem ní. To je, kdy? usly?ela, Cassie a Veronica dve?mi.*****"Jo. Myslím. Tak jdem na to."Najednou nervózní, Veronica se naklonil k polibku. Jejich rty se dotkly, je?t? p?edb??n?, ne? ve h?e n?kolik dní p?ed. A? se d?lo dál nemohl být obvi?ován na pravidlech nebo alkoholu. Poté, co ani Veronica nebo Cassie ucukl, ?li znovu, a tentokrát, jejich rty jsou mnohem mén? p?ísn? kontrolována.Cassie se zdálo rovnováhu trochu mimo, pozice byla v, tak?e Veronica p?inesla své ruce, aby ji uklidnila kolem pasu. Schopen zaost?it lépe, oba a? jejich jazyky proklouznout a zanedlouho byli vystavení jako st?edo?kolák?.*****Jenny, je?t? v koupeln?, otev?el dve?e crack, jen tolik, aby vid?li, co se d?je. Její ústa, kdy? vid?la, jak její nejlep?í p?átelé Mucká na gau?i. Necht?la, ?e ru?ím, ale nemohla jen tak odejít; co kdy? ji vid?l?Veronica pronajal malý sten, a zvuk ?el rovnou od Jenny u?í na její klitoris. No, pomyslela si Jenny, ona byl I> nahý u?. Nastavení ?aty na okraji umyvadla, Jenny se opíral o rám dve?í sledovat její p?átelé si navzájem radost, zatímco ona rozko? sama. Znovu.Zp?t na gau?i, Veronica a Cassie se t??ce dýchal. Ka?dá technika se nau?ili se jít do této zku?enosti, a ka?dý sklízeli odm?ny. Oprostit se na chvilku, Veronica uchopil lem ko?ili a p?itáhl si ji p?es hlavu jedním plynulým pohybem. Její dlouhé blond vlasy spadl kolem ramen, rámování ?adra. Dal?í ?ikovný set pohyb? a Veronicy podprsenka p?ipojil ho na podlahu."Polib je," ?ekla Veronika."C-co?" Zeptala se Cassie."?ekl jsem, políbil je. Suck je. Dát známku, co t? dostal."Kouzlo je p?ikázáno p?ekonala její rozechv?ní, a zabo?ila obli?ej do Veroni?iny ?t?pení. Chutnala sladká a krémová. Cassie stabiln?j?í sama tím, ?e umístí ruce na Veroni?iny boky, zatímco Veronica dr?el Cassiin hlavu jemn? do svých vlastních rukou.Cassie rostla odvá?n?j?í a za?ala se drá?dit Veronica bradavky nemilosrdn?, která v?d?la, ?e z Veronicy p?íb?h? by ji k ?ílenství."Cassie ... ty ... trochu ... Minx ... Já ti oplatit za thisssss oh, boha I>." Cassie vydala bradavku. Veronica se sehnul a za?al ví?ící prstem kolem její kundi?ky rty. Byla tak mokrá, to nebylo dlouho p?edtím, ne? mohla vlo?it prst a za?ít opravdu I> si to.Jak Veronica se v?t?í odpov?dnost za své vlastní uspokojení, Cassie p?íli? zam??il více na sebe. Nemohla si pomoci, ale dostat se obrátil práv? te? - ta zatracená vibrátor se stále vysílá rázové vlny po celém t?le. To nebylo fér, aby Veronice, nebo sebe, aby to zasahovat.Vzal ji za tágo a p?íle?itost Veronica, Cassie se op?el a svlékl jí ko?ili. Bare hrudníkem, proto?e to byl dal?í podprsenka-mén? den, stála klouzat sukni dol?. Veronica znovu zasténal, a Jenny se vzpíral nesly?n? za sebou dve?mi.Cassie si vybral p?esn? správný úhel, a pou?ívá její vynikající kontrolu hip zmírnit vibrátor bez rukou, a ani? by bít na podlahu, a ani? Veronica vid?t pohyby. Kdy? to bylo dosa?itelné, Cassie chytil vibrátor spole?n? s lem sukn? a vytáhla oba se najednou. Bylo t??ké se lapat po dechu jako hlava hra?ky pro?el rty, ale ona to poda?ilo. Usazování zpátky na pohovku, na sob? tanga a úsm?v, Cassie nechal ruku s sukni a vibrátorem, kapka za pohovku a z Veronicy pohledu.Ale ne z Jenny. Jenny vid?la vibrátor vykukoval z vnit?ní sukni, a realizace toho, co se muselo stát zasáhnout ji s bleskem jako Cassie stiskl tla?ítko a dr?el ji vypnout hra?ku. Nyní zcela rozptýlit, Jenny musela upnout ruku na ústa, aby se nerozesmál.P?esto, to si uv?domila, ?e Cassie bral tuhle v?c s Veronikou vá?n?. Nejlep?í, aby se ujistil, ?e nep?eru?il je. Bude muset odejít na dal?í ?anci, jen tam nezdálo se, ?e by jeden je?t? ne.?koda, pomyslela si Jenny, jak ona pokra?ovala prstoklad sama.*****Nakonec Mike si uv?domil, ?e jeho my?lenky se zpracovávají v?e, co pot?eboval, kdy? si v?iml, ?e se chystá zmen?ený model Minas Tirith v hlav?. Ji? v p?ízemí, byl p?ekvapen, nikdo. Není du?e.Na okam?ik si myslel, ?e zaslechl hlas v suterénu. No, to dávalo smysl. V?ichni m?li hodn? o ?em mluvit v poslední dob?. Necht?l, ?e ru?ím, ale to nebyl ?as, ani náhodn?, izolovat se, kdyby nemusel. Bylo to docela záhada.Úto?i?t? ve své kancelá?i, Mike se oto?il na svém po?íta?i znovu. Zatímco ne?inn? pozoroval, ?e p?ipojení k síti, kdy? si vzpomn?l na bezpe?nostní kameru. Samoz?ejm?. To nemá ?ádný zvuk, a kdy? vid?l, co se d?je bez p?eru?ení v suterénu. A i kdy? se v?dycky podíval z Denveru, sí? v?etn? v?ech svých po?íta?ích, tak?e to d?lá na míst? nebyl ?ádný problém.Kdy? obraz p?i?el, Mike o?i málem vysko?ila z jeho hlavy. Trvalo snahu nebudou padat ze ?idle. Cassie a Veronica d?lali z jeho suterénu gau?i, nahé nebo tém?? tak, mazlení jeden druhého prsa zanícen?.Mike erekce rychle zv?t?ila, ?e jsou bolestivé. V dob?, kdy se mohl dostat dol? nastavte sám, dotek byl ohromující. Byl p?ipraven I>. Bylo to jako porno, jen se natá?el ?iv? ve svém vlastním sklep?. Na milost a nemilost svého vlastního testosteronu, Mike se op?el ve své kancelá?i na ?idli a u?il show.Po?kej, co to bylo v rohu obrazovky? Dve?e do koupelny? Trvalo Mike druhé pamatovat ovládací prvky fotoaparátu, ale kdy? to ud?lal, ud?lal dv? malé úpravy: jeden trochu doleva, aby vid?li celé koupelny dve?e; za druhé, ?e p?iblí?ení málo. Bylo to Jenny, uv?domil si s úlekem, a vzhled to byla jako zapnutý, jak byl. To zp?sobilo, ?e jeho hard-on blbec v rukou, krom? ?kubání ji? ud?lal na n?j.*****Od této chvíle se Cassie a Veronica se prozkoumat jeden druhého subjekt?m svobodn?. Veronica nemohl naba?it chytil Cassie do zadku a jen ma?kat, která Cassie líbilo a na oplátku se ?petkou Veronice bradavky. To v?e bylo doprovázeno v nyní-?áste?né tajemství Jenny kreslení sv?tlem, pomalé kruhy kolem samém konci její klitoris.Jenny za?ala t??it na novou úrove? komfortu s tím, ?e voyeur. Ka?dý tak ?asto, její o?i se vrátit jako dal?í vlna ji napadl, hrozí, ?e umýt se nad ní, ale nikdy tak docela. Bylo to nádherné. Jako její o?i cestoval zp?t z jedné takové role, zahlédla n?co. Co bylo, ?e ?ervené sv?tlo? Bylo to ... fo?ák?Bylo to, Jenny si uv?domil. Bezpe?nostní kamery. A byl tam jen jeden ?lov?k, který by se obrátil na. Cassie a Jenny byly ztraceny na sebe na chvíli, a Jenny se vytratil, p?i?em? její fitness oble?ení s ní. Je ?as zjistit, co Mike musel ?íct o tom.*****Mike zasténal zklamáním, kdy? jeho zábavu se sní?il o t?etinu. Jenny byla venku, a p?ichází po schodech nahoru.Co? znamenalo, mimochodem, ?e bude chodit do dve?í kancelá?e ka?dou chvíli. Dve?e Mike byl p?íli? zabraný do zav?ené.Mike se rychle vstal a vytáhl boxerky a d?íny zp?t. Nepoda?ilo se najít n?co, set?ete ho za ruku, on se usadil na zadní ?ásti kalhot nohy. Na poslední chvíli se mu poda?ilo vypnout obrazovce svého po?íta?e."Hej, Jenny, provádí cvi?ení?""Jo, jen m?l n?jakou dívku, dívka ?as s Cassie.""Aha. Chápu.""A myslím, ?e Cassie a Veronica mají n?jaký dívka dívka dobu nyní," ?ekla Jenny. Stan Mike v ?ortkách a nedobrovolné ab sev?ít jí dal odpov??; on byl pozoroval."Oh, dob?e," ?ekl Mike a p?edstíral, ?e si myslela, ?e mluví o p?átelích lepení. "P?átelství jsou na prvním míst?.""Tak co jsi pracoval?" ?ekla Jenny, chodí do po?íta?e Mike.Bo?e, dokonce jen v ru?níku, ona je sexy jako peklo, I> myslel Mike. Scratch, ?e. I> Zvlá?t? jen v ru?níku. I>Ale te? se zdálo, ?e sáhl po klávesnici. Mike p?est?hoval zachytit."Je to v?echno je soukromá v?c. Víte, pro klienta. Tady, já ji ulo?it, a pak se m??eme bavit, jestli chce?."Mike stiskl tla?ítko na klávesnici a nau?il t?i v?ci p?í?tím okam?iku. Za prvé, krmivo zabezpe?ení se ve skute?nosti pat?í zvuk. Za druhé, jeho výstup byl nastaven na maximální hlasitost. Za t?etí, F11 byl mute / zapnutí mikrofonu p?epína?. Rychle ho stisknete znovu, ale v?d?l, ?e byl zat?en.Dosa?ení kolem n?j, ti?e sm?je, Jenny obrátila Mike monitoru zp?t. Cassie a Jenny byly v pop?edí, je?t? dýchá skrze jeden druhého nosem, a? te? s rukama v jeden druhého kundi?ky.?ervený-stál u mnoha v?cí, ale v tuto chvíli p?edev?ím rozpaky, Mike se podíval na Jenny. Jenny o?i prodléval na obrazovce jen druhý p?íli? dlouho, a kdy? se setkali Mike, m?li nejmen?í záblesk triumfu. Mike, nicmén?, byl velmi chytrý ?lov?k, a poznali i Jenny velmi dob?e v posledních jedenáct dní."Já jsem je?t? jeden na vás.""Jak to?""Chytila ??jsi m? díval dnes., Ale jste hledali i dnes. V koupeln?. A v?era, ze sk?ín?.""Jak ví?, ?e v?era? U? Cassie ti?""Ne. Ty to ud?lal.""Ty," Jenny nemohla dokon?it v?tu, proto?e zbytek jejího t?la pohonem ji políbil do Miku.*****V p?ízemí, Veronica a Cassie se vytrhl a op?el se na obou stranách pohovky, propojení jejich nohy, aby se mohli málem brousit své kundi?ky spolu. Místo toho, ka?dý z nich pou?ívá vlastní ruce stoupat sm?rem k orgasmu, hlavy hodil zpátky.Ani jeden z nich se staral o udr?ení v tajnosti. To u? dávno vyhnáni ze své mysli. A proto?e jejich orgasmy byly zcela ?ena-?ízený, to postrádalo naléhavost samec p?ítomnost poskytuje. Tak?e te?, kdy? se blí?il vyvrcholení, Cassie cítila, ?e za?átek hluboko uvnit?, tém?? daleko. Ale je postaven, pomalu, ale jist?. Bylo to není o mnoho del?í, ne? ona i Veronica plakali nahlas.*****Jenny ru?ník sklouzl na zem, a ona okam?it? odtáhli Mike zip s rukama. V okam?iku, kdy jej mohl dosáhnout, popadla Mike erekci a pohladil ji. Oba zasténala úlevou.Jenny se p?ikr?il a rychle vytáhl Mike kalhoty s ní. Jeho boxerky následoval, co? ji spustit sv?j jazyk do Mikovu plísní hluboké ?ervené h?ídel. S velkou výmluvností, Jenny vyjád?ila svou lásku Mike penis, se v?echny její orato?e dovednost. Byla radost z jeho rukou roznýtování na stole a t??ké vr?ení spokojenost rozlou?ení rty.Kdy? cítila, ?e ?ídil ho vhodn? divoký, Jenny vstal znovu. Oto?ila se k n?mu zády, kdy? nechal své ruce obal kolem ní, cítil, jak jeho svalstvo proti její k?ivky, jeho h?l lisování do jejího zadku. Spole?n? se dívali, jak Cassie a Jenny za?al pomalu a hluboce fingerfuck sami. Mí?ili k matce v?ech orgasm?, a Jenny se nemohl do?kat na to dívat, ale je?t? jeden navíc k jejímu pot??ení -. Její vlastní orgasmusS pohybem Veronica ji u?il, Jenny zvedl jednu nohu a polo?il ji na Mik?v st?l, zvedat kundi?ku do vý?ky nemohl dosáhnout bez shrbený, a otev?ít ji je?t? snadn?j?í pronikání. Oto?ila se zpátky k Mikovi, jeho? o?i se op?t koná zví?ecí chtí? tou?ila tolik z n?j."Vezmi si to," ?ekla p?edla.Mike zavr?el, tak divoce, Jenny byla tém?? strach. Ale hrub? popadl ji za boky, Mike vedena se do ní a ude?il jeho penis do její kundi?ky, celou cestu na rukoje?, v?e na jeden zátah. Jenny zalapala po dechu, p?íjemný ?ok jel dech z ní.Beze slova, Mike vyu?il Jenny. On ude?il ji zezadu, chytil ji kymácející prsa, kdy? potla?ila jeho sténání do jejího ramene. Jenny to v?echno vzal v, stejn? jako dohled Veronica za?íná vzdorovat a ?kubat. Její by brzy.Oslepující touha kone?n? za?al mizet z Mikova mysli. Ne, ?e by vadilo, ale ob?as rád mít jasné vzpomínky na sex, a kdy? se dostal, ?e prvotní, to za?alo rozmazávat. Znovu vzhlédl, uvid?l Cassie a Veronica, masturbující ve sklep?. On je sly?el, mírn? zpo?d?ný, od dve?í do sklepa. Odrá?í se v old-school monitoru vid?l Jenny, s vyt?e?t?nýma o?ima a ztratil ve svém vlastním sv?t? sexu. Byla krásná v tom okam?iku, radostné a zá?ivé. Za ní, Mike chytil za sekundu, jeho vlastní odraz.A to je, kdy? cítil, ?e jeho lebka otvírat. Vyk?ikl znovu, tentokrát na hodn?, hodn? z jiného d?vodu. Vypro?t?ní se z Jenny, dr?el si hlavu v dlaních a spadl na podlahu."Miku?""P?íli? mnoho ... Je to moc ..." po?ád ?eptal. Na instinkt, Jenny se oto?il a sní?it krmivo zabezpe?ení. Pak se omotal jí ru?ník kolem sebe, odstraní dal?í podn?ty."Moc ... moc ..."Jenny se bál. M?la p?edstavy o tom, co by to mohlo být, ale p?íli? mnoho. Bude muset Mike uklidnit n?které pomoci zú?it. Do pekla se v?ím ostatním, ?e vy?e?en. Vstala zavolat ostatní, shromá?dit vojáky."Ne," poda?ilo Mike, hádání své plány. "Jen si. Prosím. Nikdo jiný.""M??e? se posadit?""Jo, je mi líto," ?ekl Mike. Vstal a op?el se do svého kancelá?ské ?idle. Zdálo se, ?e se ho o?ivit, nebo uklidnit ho n?jak. "Bo?e, je mi to tak líto. Zkazil jsem naprosto dokonalý sex.""Hele, nepotí se. Dostal jsem t? do této ?lamastyky, pamatuje??"To má sebemen?í úsm?v od Mika, ale pak usko?it."U? se to stalo p?edtím?" Zeptala se Jenny."Nikdy takhle. Jen ty normální.""Normální, co?""Stres migrény. Tento pocit D?de?ek migrény v?ichni ostatní sly?eli p?íb?hy o, a cht?jí být, a? vyrostou.""Po?ád jsi ?íkal" p?íli? mnoho. " Co si myslí?? ""Jaký byl m?j ?ivot dvanáct dn? p?ed a co je to te??""P?esn? tak. Hloupá otázka. Omlouváme se.""Není to tvoje chyba, a to bu?. Myslím ... myslím, ?e te? musím trochu kousavou dekomprese. Budu ve své kancelá?i. Pochybuji, ?e budu mít na ve?e?i.""Dob?e," ?ekla Jenny ti?e, "Dejte mi v?d?t, jestli bude? n?co pot?ebovat, jo?""Dob?e ... a Jenny?""Jo?""Díky za ochotu dr?et v tajnosti p?ed svými p?áteli. Vím, co to pro vás znamená."Jenny se naklonil a políbil hlavu ti?e. "Jsou to va?i p?átelé, i nyní. Jen?e Není za?."Sbírat své ?pinavé fitness oble?ení pro pon?kolikáté, Jenny kone?n? zamí?ila do své lo?nice, aby se znovu oblékl.*****Veronica se náhle zastavil."Co je? Co se d?je?" Zeptala se Cassie, týká. Stejn? Zarazila se s velkým úsilím."Hmm? No, nic. Jen jsem si v?iml, ?e kamera byla pry?.""Co?""M??ete p?estat hrát te?. Jenny ?la nahoru a kamera Mike pou?il je pry?.""Kdy jste si jich nev?imnul?""V?d?la jsem, ?e po celou dobu, co jsme se poprvé opravdu dostal do vyhotovení. Za to, ?e to byla jen legrace p?edstavit jejich reakce, kdy? si mysleli, ?e to bylo skute?né.""To je zvlá?tní. Jo. Já taky.""Jsem rád, ?e jste si vybral se na to. Mohl si to p?edstavit?""Jo, opravdu.""Ka?dopádn? jsme m?li obléknout. Musím cvi?it a budete muset ud?lat ve?e?i.""Ve?e?e. Právo. Umm, to jsem prost? jít nejprve na záchod." Cassie poukázal na d?raz. Sbírat své oble?ení, a kdoví co je?t?, Cassie ode?el bez jediného slova a zajistil za sebou dve?e.Jednou sám, Cassie se posadil na okraj umyvadla a obrátila vibrátor zp?t. Po spu?t?ní se pod n?jakou teplou vodou, se uvolnila zpátky do svého stále horké a stále mokré pí?i. Sna?í se z?stat klidný, kdy? bu?il sebe, dokud se vyvrcholení.Bylo to dobré, proto?e orgasmus mají tendenci být, ale nikde v blízkosti Big One ona byla budova sm?rem. Od její záhadný mu? fantazii, a v návaznosti na cokoliv p?i?el cestu, které se ukázalo být Veronica, jen aby byl p?eru?en, Cassie se nikdy necítil tak sexuáln? frustrovaný, ne? nikdy. Pou?ívání trochu tekoucí vodu to maskovat, nechala se ?et?zec nadávek. Cht?la k?i?et.*****V?echny t?i ?eny byly ticho p?i ve?e?i."Já, ehm, myslím, ?e bychom mohli dát Mike sv?j prostor na chvíli." Jenny nabídl."Co to ?íká??" Zeptala se Cassie."No, já, uh ... no, to prost? nem??e být snadné s nadcházejícím jednání, hrozba ztráty domu, a pak na vrcholu, ?e ka?dý z nás, my v?ichni dohromady, a plány pro budoucnost ... je to hodn? pro chlapa zvládnout po pouhý týden a p?l. ""Jo, myslím, ?e má? pravdu," ?ekla Veronika. "Dokonce i m??""Jo, nejspí?," ?ekla Jenny, "Jestli si myslí, ?e jste rekindling zájem o n?j, nebo m??e-li tak u?init ...""Dobrý post?eh. Tak co budeme d?lat?""Po?káme, a brát na?e podn?ty z n?j.""Souhlasím," ?ekla Cassie, "Tak co je to o nás sledoval dole?""Mám ti ?íct, Veronica v?echno, co jsem vid?l?"Cassie se roz?í?ily o?i. "Ne. To je docela v po?ádku.""Jsme si kvit?""Nikdy se to nestalo."Veronica zavrt?la hlavou. "Stýskalo se mi n?co." Jenny se k ní oto?il."Ano, ano, ale nikdy nebudete v?d?t, co se d?je.""Co, ?e Cassie byl vibroval polovinu ?asu dole? Nebylo t??ké zjistit."Cassie a Veronica sed?la s otev?enou pusou, jak Veronica vstala a polo?ila nádobí od ve?e?e pry?."Dámy," ?ekl Veronica, ne? se vydáte do svého pokoje na noc, "Blonde není nic", ale barva vlas?. "*****Mike vytrhl z jeho spla?ený vlak my?lenek, kdy? Cassie jemn? zaklepal na dve?e kancelá?e."Je to jen sendvi?, p?ísahám," ?ekla Cassie. "Musí? n?co sníst."

tayloreaoz

?arabská Noc

To je pravda, událost, která se stala v mém ?ivot?. Bylo by to zdát neuv??itelné, ale je to opravdu to se mnou stalo. Nejsem spisovatel, tak?e prosím omluvte m?j jazyk.Jsem indický (z Indie), ?ena 26 let. Incident Chystám se vám ?íct, stalo dv?ma lety. Jmenuji se Anitha Nair, ale p?átelé a rodinní p?íslu?níci, zavolejte mi Anu. Byl jsem vychován ve m?st? Madras a já jsem byl (je?t? jsem), krásné na pohled. (Jsem p?edvád?la pro n?které reklamy a ukotvena na n?kolik televizních po?ad?, nic velkého)Vyr?stal jsem v opravdu konzervativní rodiny, ale m?l jsem expozici teorií sexu, ale nikdy nem?l ?ádné praktické znalosti a? do man?elství. Sex není tabu, ale sex p?ed man?elstvím bylo jist? nemyslitelné. Tam byl k?es?anský chlapec George, který ?il ve stejné budov?, jako je ta na?e, kterého se mi líbilo hodn?. Kdysi m? vysadit na vysoké ?kole a n?kdy jsem si to u?il, kdy? mé st?ední prsa se dotkla jeho zad a hned poté. Já bych nevadilo, kdyby se sna?il být více intimní na ty ?asy, kdy jsme byli sami v mém dom?, ale nic podobného nestalo.Vdala jsem se, aby Sekhar, po?íta? vizkid o dva roky star?í ne? já, kdy? mi bylo 22. To bylo v?e uspo?ádáno podle mých rodi?? s mým souhlasem. Nebyl jsem v lásce s ním, ale já ho docela rád a pova?oval jej za svého man?ela.M?li jsme docela oby?ejný sex po celou dobu. Proto?e jsem nev?d?l, nic jiného jsem se myslet na to jako rutinní povinnost t??il jsem se hrát. To bylo v?t?inou 10 minut zále?itost, která opustila Sekhar spí a já hluboce vzru?ený. Ale já jsem nev?d?l nic lep?ího, tak?e jsem nev?d?l, co jsem chyb?l. No, já jsem sledoval n?jaký porno je u mých p?átel míst?, ale myslel, ?e to bylo v?echno fale?né a jednal.Jeden rok po svatb? Sekhar musel odejít do Dubaje na p?i?azení. Doprovázel jsem ho na této cest?. On pracoval pro spole?nost ve vlastnictví ?ejka z arabských emirátech. Nyní, Sekhar byl ?tvrtý v energetickém ?eb?íku. Horní mu? byl stále p?íli? starý na jeho místo, a tam byl neviditelný bitva mezi dal?í dva pro horní nejvíce pozici. Kdy? byl Sekhar povolán do Dubaje, bylo jisté, ?e bude po?ádán po?ádán, aby své názory na dva, které by m?ly, ?e je to vliv na jmenování. Vál?ící generálové hostil party ka?dý, ne? jsme odjeli do Dubaje. Bylo z?ejmé, co oni cht?li, aby ud?lal. Bylo to nebude snadné p?i?azení.M?li jsme luxusní apartmá s ú?edníky v Dubaji. Sekhar musel ?e?it problémy svých amerických klient? a bylo obsazeno po celou dobu. M?l jsem ?as na sv?j ?ivot cestování a nakupování v?ude v Dubaji.Jednou v noci m? Sekhar se do fantastického párty v Big Beach Hotel. Konference se konala na jeho spole?nost a pozvaní v?etn? hodn? Sheikhs a dal?ích velkých snímk?. V?ichni byli ?pinaví bohatí lidé. Jsem se seznámil s mnoha arabských Sheikhs a podnikatel? z celého sv?ta. N?které z nich byly dob?e vychovaný, a ?ekl mi, ?e vypadají krásn? a n?kte?í dokonce políbil mi ruku. Byl jsem trochu nesv?j s cizími lidmi líbání m? za ruku. Ale v?d?l jsem, ?e musím jednat kultivovaný a ne urá?et hosty. Nebyla to jejich chyba, ?e jsem byla vychována v Indii, cizí v?ech t?chto zvyk?.Pak tam byl ten americký, ve velmi drahém obleku, se svalnatým t?lem. Jakmile jsme byly zavedeny a nabídl jsem "Namaste" se zalo?enýma rukama dohromady, vzal m? do náru?e. Byl jsem ?okován a prok?ehlé náhlostí své ?aloby. To bylo poprvé, kdy vyrostl ?lov?k jiný, ne? m?j man?el m? dr?el v náru?í. To bylo poprvé, kdy moje prsa dostal rozdrtil na jiného mu?e hrudi. To také p?ed stovkami lidí. Podíval jsem se na man?ela a vid?l jeho tvá? stala ?ervená vzteky. Byl velmi majetnický man?el a já jsem to v?d?l. Americká promluvil hlasem; "Cítí tak dob?e dr?et. Sekhar je ??astný ?lov?k." A on m? políbil na rty. P?ála jsem si, podlaha bude rozd?lena na dv? ?ásti, a já mohl zmizet. Byl jsem na?tvaný na celý sv?t. Cítil jsem se jako znásiln?ní. Zárove? jsem m?l divný pocit v b?i?e. Cítil jsem, jak moje po?evní st?ny navlhnutí. Byl jsem stále vzru?ený a nenávid?l jsem ho. Cht?la jsem být sama doma v posteli, tak?e jsem mohl plakat a plakat. Cítil jsem jeho rty roli a nutí mé rty rozlou?it p?íli?. Jedna ruka byla na mých bocích s palcem stisknete nebezpe?n? blízko mé stydké ho?e. Bránil jsem se a sna?il se odtáhnout od n?j, ale on byl neochotný opustit m?.Kdy? ten chlap propu?t?n mi kone?n? jsem se rozhlédl po pokusila se o úsm?v. N?kte?í lidé se smáli, jako kdyby byli sv?dky velmi zábavný incident. Ale já jsem vid?l, nikdo se neobt??oval o tom. Dokonce Sekhar se sna?il být neformální. Pokud jde o Ameri?ana, vid?l jsem ho líbat jinou dámu právo na rtech a byli sání na sebe. Tato dáma byla zavedena, aby m? p?ed chvílí, jak na trh Chiefa man?elky. Cítil jsem se hodn? ulevilo, o sob?, ale to, co m? nejvíc obával, byla skute?nost, ?e vlhkost tam se prom?nila v mrholení.Tak vysoký Arab oble?ený v bílé a pokrývky hlavy p?i?el ke mn?. Vypadal jako "Amitab Bachan", indické matiné idol yester let. Vid?l jsem tento Arab na fotografii, jakmile Sekhar p?inesl dom? a v?d?l jsem, ?e Big Boss."Jste Sekhar man?elka?" zeptal se prost?.Odpov?d?l jsem s nervózním "ano"."T??í m?. Jsi hez?í ne? on mi ?ekl, ?e""D?kuji." Za?ervenala jsem se."Jak je na tom vá? byt? Je ka?dá v?c v po?ádku?""Mám tam ka?dou v?c a je to skv?lý apartmá. D?kuji vám." Myslel jsem to vá?n?."Vítej. Ka?dopádn?, pokud tam je n?jaká v?c, co pot?ebujete zde dejte mi v?d?t. A mají krásný pobyt" ?el n?kolik krok? a zastavil se. "Omlouvám se za Williama., Ale on cht?l ublí?it. On se jen sna?í být vtipný." A ode?el.Rozhlédl jsem se na Williama, Ameri?ana. Byl nikde vid?t. Tak byla na trh man?elka ?éfa.Po ve?e?i bylo vystoupení týmu Samba tane?nice. Brzy spousta host? za?ali p?ipojovat se k nim, a to, co následovalo, byla n?jaká v?c, kterou jsem na?el velmi t??ké pochopit. Vid?l jsem lidi vystavovat prsa tane?ník? a jejich mazlení. N?kte?í byli sání jako ?ílený. Pak jsem vid?l starý chlap vezme jeho ko?ili. On pak dostal ven z kalhot taky. Dal si ruce do svých trenýrek a vytáhl tém?? kon?etin kohout. M?l jsem ?ok svého ?ivota. Tento ve?er byl stále p?íli? divoký na m?j vkus. Myslel jsem, ?e hledání Sekhar ven a opustit stranu. Ale n?co mimo mou kontrolu se mi sed?t v k?esle a dívat se na melee. Musím se p?iznat, ?e krom? ?oku a necitlivost byla fascinace v mé mysli, ?e m? p?inutil se dívat na tento orgie.Starý chlap byl nyní nutí mladé tane?nice sát jeho penis. Vid?l jsem, ?e nemá jinou mo?nost, ne? se zavázat. Byla nahá, s výjimkou jejího obuvi a zlomkové ?et?zec bikinách, která visela kolem bok?. Nyní starý mu? stiskl prsa jednou rukou a prsty jí v její kundi?ka s ostatními. V?ude kolem nich jsou scény byly p?íli? neli?í.Tam jsem byl, ji? tradi?n? p?inesl-up indická dívka, sledování full-foukané orgie, ?ít. Hledal jsem p?es tvá?e pro Sekhar. Kdyby tam n?kde musel bych spáchal sebevra?du! Ale na?t?stí jsem se ho najít kdekoli v místnosti.Pak jsem vid?l n?koho dívá p?ímo na m? z davu. Bylo William. Kdy? chytil o?i jeho tvá? se rozzá?ila, a kdy? p?i?el ke mn? v rychlých krocích. Nem?l ?ádné ?aty na n?j. M?l svalnaté t?lo a jeho penis byl tvrdý a postavil rovnob??n? se zemí, kdy? ?el ke mn?. Vid?l jsem, ?e byl mokrý od n?koho, úst nebo ko?i?ka. Popadl m? za ruku a táhl m? ze ?idle. Jsem se bránil, ale byl p?íli? silný pro m?. Byl jsem zastavil a musel jsem se vyrovnat sám sebe, aby mi neupadla. On m? objal pevn? a já jsem cítil, jak jeho penis bodnutí mi to pod mým pupkem. Moje nohy byly vytáhl z toho d?vodu, a cítil jsem, ?e m?j sárí vta?ení do vystavovat své telata. Myslím, ?e jsem plakala nahlas, ale nikdo m? sly?el v kakofonii. Popadl m? za zadek ob?ma rukama a p?itiskl sv?j penis na mé nahé b?icho. Jedna ruka se pohybuje po svém "sárí" na m?j zadek tvá?e a po jejich rozlou?ení, ?e p?i?el do mé pí?i. Za?al t?ít o n?j p?es mé ?aty. Musím se p?iznat, ?e jsem byl mokrý, ale nebyl jsem dovolit aby se to stalo. Ale nebylo nic moc co jsem mohl ud?lat. Byl p?íli? silný pro m?. Pak si vyhrnul sárí zezadu a str?il ruce do dotkl mé kalhotky-od?né do zadku. V?e zatímco jeho penis byl malování mé b?icho s cum n?koho jiného. Cítil jsem, jak mi nohy oslabit. Str?il prsty mezi kalhotky a dotkl se mé nahé ko?i?ka! Byl to elektrizující dotek. Cítil jsem, létají jiskry v mé hlav?. Jeho prsty byly t?el m?j klitoris! A já jsem byl te?e jako ?eka.Jsem indická dívka a já bych to nikomu, krom? mého man?ela, aby m? tam dotýkat. S posledním pokusu na mé v?le, kopl jsem ho do rozkroku. Up?ímn? ?e?eno, nebyl jsem cvi?il v bojových um?ních, ale moje kopu ten chlap m? nech jít a sednout na podlahu popadl rozkroku a vytí bolestí. Vyb?hl jsem z pokoje do recepce. Byl jsem vzlykal celou dobu. Nenávid?l jsem svého man?ela, jsem nenávid?l svou firmu a nenávid?la jsem celý tento sv?t. Cht?l jsem se vrátit v Madrasu se svou rodinou.Recep?ní p?i?el ke mn? a m? sed?t v pohovce. Sed?l jsem tam vzlykal neovladateln?. Po tom, co se zdálo jako v?ky, Sekhar p?i?el ke mn? a já jsem let?l do náru?e. Na na?í cest? dom? jsem mu ?ekl, co se stalo na ve?írku. Dokonce jsem k?i?ela na n?j a nechal m? o samot? s t?mito necivilizované hooligans. Bál jsem se toho, jak by Sekhar reagovat na to. Necht?la jsem ho ztratit tuto práci, která nám dal ?ivotní styl i nad na?imi ostatními ?leny rodiny, jen proto, ?e o tomto incidentu.P?ekvapiv?, on to vzal docela chladn? a d?koval Bohu za to, nechat nic vá?ného nestane. Vysv?tlil mi, ?e jen z?ídka mají tyto druhy host?, kte?í p?icházejí do Dubaje práv? pro tyto druhy strany. Ale podepsat dostatek zakázek pro své firmy, aby jim v po?tu jedné poloze na Blízkém východ?."Hlavu vzh?ru!" ?ekl: "Mám dobrou zprávu pro vás. ?eknu vám, kdy? se dostaneme dom?."Dosa?ení dom?, mi ?ekl, ?e o sch?zce, kterou m?l se svým velkým ?éfem a jeho ?pi?kový tým po stran?."Pokud ka?dá v?c p?jde dob?e, bude na?e ?ivoty zm?ní nav?dy," ?ekl. "V?ci se zhor?uje v Indii a tihle kluci mají velké plány na indických operací. Indie bude brzy centrem pro celé ji?ní Asii a v?t?ina projekt? na Blízkém východ? by si ud?lal v Indii.""Co to znamená pro nás?" Nebyl jsem schopen chytat na jeho nad?ení."Hádej, kdo cht?jí vést v Indii? ..." Podíval se na m? s hrdostí v o?ích.M?l jsem znám! To znamená, ?e budeme ?ít v té nejlep?í adrese v Madrasu, vlastnit Mercedes (to je to, co jeho sou?asný ?éf v Indii jel) a v?echny ty luxus! Nemohl jsem tomu uv??it. Bylo to p?íli? dobré, aby to byla pravda. Já bych rád, aby z Mercedesu, kdy? ta mrcha dámy (?éfa man?elka) sledoval.Ale on mi ?ekl, ?e to je?t? nebyl dokon?en. Musel dokázat sám. Byl bych mít starosti se pry?, ?patný projekt v západní Africe. Pokud se doká?e vytáhnout ho spolu, on dostane na první místo v Indii! Byl by nejmlad?í p?ijít na místo."Zní to dob?e, ale já bych byl mrtvý, kdy? jste získali v?echny dobré zprávy," za?al jsem plakal, proto?e v?e se vrátil ke mn?. Objal kolem m?, aby m? ut??il."V?echno, co se d?je za nejlep?í." on mi ?ekl, ?e jeho oblíbený citát.Tu noc jsme m?li sex. Nikdy jsem se necítil tak d?kladn? vzbudil p?ed. D?ní ve?era m?la sv?j vliv na m?. Zatímco Sekhar bylo ?erpání sv?j nástroj dovnit? a ven m? P?emý?lel jsem o Williama a jeho ruce na mém klitorisu. Na chvíli jsem si p?edstavovala, ?e se William na m? kurva. Cítil jsem novou radost buduje uvnit? m?.To byl po?átek bou?í. Mohl bych p?edstavit, ?e bou?kové mraky sbírat na obzoru. Tam byly pruhy blesku v nich. To se bude bou?ka jsem nikdy neza?il. Bou?e pot??ení.S ka?dým pohybem Sekhar mraky dostal siln?j?í a blí?e. Kdy? to pokrylo v?echny své MINDSCAPE, Sekhar vyst?elil sv?j náklad a dal?í minutu se p?evalil na m?.Byl jsem stále visí hlavou dol? v rozbou?eném nebi. Svíjela jsem se a svíjel, aby v?d?l, ?e to není na m?. Ale on m?l sv?j podíl, a m?l ?ádný zájem.Mraky byly taje rychle pry?. Hromy a blesky byly stále slab?í. Cítil jsem se jako podvád?l. Bylo to jako zlomený slib. Poprvé v mém ?ivot? jsem m?l náhled bla?enosti, a to bylo rozbité.S pocitem pomsty, jsem za?al t?ít sám. To byl m?j první masturbace. N?kte?í, jak jsem musel p?ivést zp?t bou?i. Cht?l jsem se namo?il do sprch. A fungovalo to.P?edstavoval jsem si, William odstran?ní moje ?aty a m? hladil po celém t?le. T?el mi klitoris. T?el mi klitoris s jeho obrovský penis. Byl mi kurva jeho penis. Prsty jsem jako ?ílený. Mraky se vrátil s bou?kou. Pak se osprchoval.Byl to mírný orgasmus, ale v??te mi, ?e byl m?j první ?as! Byl jsem ??astný, ?e jsem ji objevil. P?esto jsem se cítil trochu n?co chyb?lo. Cht?la jsem skute?ný mu? se skute?nou svalu. P?ála jsem si, Sekhar by to se mnou. M??e být m?li bychom o n?m diskutovat.I usnul s mírným vý?itky sv?domí, ?e jsem podvád?l svého man?ela v mé mysli. Ale to bylo opravdu mírné.P?í?tí týden Sekhar musel odejít do západní Afriky. Vzhledem k tomu, ?e musel hodn? cestovat cítil jsem rad?i z?stat zp?t. Jakýmkoli zp?sobem, ?e se vrátí za ?ty?i dny.Den poté, co ode?el, jsem dostal telefonát od své kancelá?e. Bylo to 4. v odpoledních hodinách. Sekretá?ka mi ?ekla, ?e velký ?éf cht?l se mnou mluvit. Hovor byl zapnutý a hluboký hlas velkého ?éfa byl na telefonu."Jak to v?echno?" zeptal se."V?echno je v po?ádku,""Jste volný ve?er?""Nic, co d?lat ..." Byl jsem trochu zmatený."Mohu pro Vás zajistíme sch?zku s nejlep?í kosmeti?ky v Dubaji. To je ..., pokud si p?ejete," dal ji tak velmi sladce.Myslel jsem, ?e tvrd?. Nemohl jsem p?ijmout. Jsem musel konzultovat Sekhar."No ... ehm ... díky za nabídku. Obávám se, ?e nemáte oprávn?ní Sekhar je. A nemyslím si, ?e si mohu dovolit ten nejlep?í v Dubaji" ?ekl jsem mu, s nádechem lítosti v mém hlasu ."Ok, máte oprávn?ní Sekhar je. A nemusíte se starat o ú?et. Je to na spole?nost. To je to nejmen?í, co m??eme ud?lat pro na?e cenné zam?stnance." mi ?ekl konej?iv?."Ale ...," vytáhl jsem na."Dob?e. Nebudu t? nutit proti tvé v?li. Myslel jsem, ?e byste se dostat osam?lý ve?er. Pokud mi nev??íte a chcete mluvit s Sekhar u?init. Dejte volání na recepci, pokud budete m?nit va?e mysl, "zdálo se, ?e ztrácí trp?livost.Mé my?lenky byly závodní rychle. Nemohl jsem ?íci ne velký ?éf! Co kdy? to ovlivnilo Sekhar kariéru?Rozhodl jsem se vzít to. Koneckonc?, není to ka?dý den, budete mít p?íle?itost jako je tato."To je v po?ádku. P?jdu," ?ekl jsem, ne? se p?eru?il linku. "Ale how'll najdu místo?""Na?e spole?nost se auto bude vás vyzvednout na ostrém 7," p?eru?il linku.V sedm hodin mi zazvonil zvonek u dve?í. Byl jsem oble?ený v drahém "Chudidhar", tradi?ní indické oble?ení s py?amové kalhoty a dlouhé t?lo objímání vrcholu. Dob?e oble?ený ?ofér m? vedou k velké ?erné limuzín?. Auto a za?ízení byly jak p?es, ne? jsem si p?edstavoval.Po asi t?iceti minutách auto zastavilo p?ed vysokým zd?né typu ran? domu. Brzy obrovské brány se otev?ely a my jsme uvnit?.Byl to bohatý mu? je místo, jsem mohl vid?t. Bylo to lep?í, ne? z nejlep?ích hotel?, které jsem vid?l. Auto zastavilo p?ed obrovským vchodem skla. Chauffer m? doprovodil a? recepci. ?ekl, ?e n?které v?ci se k dívce u stolu v arab?tin?. Vstala a usmála se na m?."Prosím, poj?te se mnou," ?ekla.Vedla m? p?es sí? chodeb a pak jsme z boku budovy. ?li jsme p?es trávník plné exotických kv?tin a dosáhl malou brankou.Tam byl napsán v angli?tin? a arab?tin? na brán? nastoupí. To ?ekl, ?ádný záznam pro mu?e více ne? 7 let.Pak tam byly kroky vedoucí dol? do podzemního sklepa druhu místa. Jako dáma otev?ela dve?e pro m? mohl vid?t blikající sv?tla uvnit?. Po?ádala m?, abych zakro?itByl jsem na p?ekvapení. Byla to podzemní lázn?. Bylo to dost velké, aby obsahovaly fotbalové h?i?t? a diváky. Tam byl velký bazén zá?iv? modré vody ve st?edu. Sv?tlo z vysokého stropu se odrá?ejí od vody dole a d?lal nes?etné mno?ství vzor? ve stran? haly.Vid?l jsem pár u bazénu postýlky kolem. Atmosféra byla tak v pohod? a sv??í tam. Na jedné stran? bazénu jsem mohl vid?t pramenitou vodu, ze které tekla do ?eky. Sál nem?l správný tvar, ale vypadalo to, jako by vytesán z kopce.Tam bylo mnoho temných zákoutí kolem. Na levé stran? m? byl bar-jako ?íta?, ale vid?l jsem, ?e má v?echny druhy kosmetických výrobk? tam místo likéru lahví. Tam byly t?i dívky v pultu. Jsem si v?iml, v?ichni z nich byli oble?ený v bikinách. Vypadali jako n?které arabské tane?nice.Jedna z nich ke mn? p?i?el a zeptal se, jak se jmenuju, pak vedl m? k pultu a m? sedí ve vysoké ?idli. Zp?sob, jak se ke mn? chovali, cítil jsem se jako královna. Zeptala se m? na spoustu otázek o druhu kosmetiky jsem pou?il, oleje pou?ívám na vlasy a poko?ku, jakékoliv historie alergie atd.Vzala v?echny mé odpov?di na poznámkový blok. Pak se rozhodla, ?e to, co v?echno je t?eba ud?lat pro m? a dal mi instruktá?. Mnoho z toho byla latina pro m?, tak?e jsem si na kývl jsem hlavou na souhlas. Pak jsem se zeptal, jak se jmenuje, a ona mi ?ekla, ?e Alicia.Vedla m? k l??ku v blízkosti bazénu a m? si na ni sednout. Ní p?ipojil dal?í dv? dívky s dv?ma pytli plnými lahví a krabic, které vytáhl z pult?. Zeptala se m?, jestli je to v po?ádku pro ni odstranit sv?j vrchol. Cítil jsem plachý, ale myslel jsem si, "co to sakra, ?e jsou holky taky. Jak to mám, ?e nemají?"Souhlasil jsem a vytáhla m?j top p?es hlavu. Pak jsem musel odstranit kalhoty taky. Tentokrát jsem se cítil velmi plachý a ?ekl jí to. Dala mi ru?ník na pokrytí sám. Bylo to sotva dost dlouhé, aby zakryly mi z vrcholu mé podprsenky a dosáhl t?sn? nad kolena. P?esto to bylo lep?í ne? nic.P?inutili m? le?et na zádech na l??ku. M?l postýlka jeho hlava stran? vzbudil, tak jsem byl v pozici, nap?l sedí. Jedna dívka za?ala s mými vlasy a druhý s nohou. Alicia za?ala uplat?ovat n?jaký krém na ruce a ramena. Cítil jsem se velmi bohatý a uvoln?n?. Byli to odborníci na to, co d?lají, a ?e jsem ji miloval.Po ukon?ení své ruce a ramena, cht?l Alicia aplikovat krém na mém t?le. ?ekla mi, ?e je to lep?í odstranit podprsenku, kdybych necht?l, aby se obarví. I snadno odstranit podprsenku sám. Odborné ruce Alicia je aplikován krém na mé horní ?ásti t?la. Ona hn?tl moje prsa v procesu, a byl jsem mokrý tam okam?it?. K mé rozpaky, moje bradavky stál vzp?ímen? a tvrd?. Tam byl ?ádný zp?sob, jak bych je mohl schovat.Kdy? skon?il s mým horní ?ásti t?la, jsem se bál, ?e by se m? odstranit mé kalhotky taky. Nebyla jsem si jistá, jestli bych to. I s ru?níkem jsem se cítil velmi trapn?. Ale na?t?stí nem?la obt??ovat s kalhotky a pokra?oval naneste krém na nohy.Dívka na nohou skon?il a dostal se mi do tvá?e. Za?ala masírovat m?j obli?ej s n?jakým aromatickým olejem.Dívka, která byla kartá?ování vlasy svázané do úhledného drdolu a pak ?ekl n?co, co Alicia v arab?tin?."Chcete, aby va?e ochlupení zdobené?" Alicia se m? zeptal.Nebyl jsem si jistý, sly?el jsem její správné. Kdy? m?j zmatek Alicia mi vysv?tlil, ?e v?t?ina jejích zákazník? oblo?ení a st?ih návrhy na jejich ochlupení. Byl to nový styl na celém sv?t?.Cht?l jsem to vyzkou?et. N?jaký zp?sob, jaké ?kody to m??e ud?lat pro m?? ?ekl jsem, ?e ano.Pak jsem musel odstranit své kalhotky. Vlasy dívka ?la do práce na mém ochlupení a sna?il jsem se nemyslet na mé mokro tam dole. Necítila jsem se velmi pohodln? le?el tam s mou pí?u vystavena. Jedinou út?chou bylo, ?e jsme nem?li jasné sv?tlo, kde jsme byli.Brzy skon?il s mým tajným vlasy a oni m? pozvali, aby se podíval na její práci. Nemohl jsem tomu uv??it! Tam, kde byl les, ne? jsem mohl vid?t p?kn? zdobené ve tvaru srdce vlasy náplast na mé pí?i. Líbilo se mi to, co jsem vid?l a já jsem jí pod?koval z mého srdce.

July 03 2014

tayloreaoz

?karla A Její P?ítel


ji? ?estý den v lázních. Po

kurzy lé?by je zdarma a tak je m?j spolubydlící chodímeven
Carla. To sem pro pátý rok po sob?, a zjistil, ?e i milenec.
Ka?dý rok setkat. Dvakrát m?poprosila p?ijít do místnosti pozd?ji, kolem deseti. P>
Jeden


Ve?er jsme sed?li spolu s dob?e známou bar a p?íjemn? bavit.
Faktem je, ?e její milenec je milý ?lov?k, o deset let mlad?í, ne?
Také jsem Karla. Práv? takové lázn? frajer, ale sympatický. Jsem pil
více, ne? je zdrávo, a já jsem tak unavená ze m?, a to jak Tokala
tet?ev. Omluvil jsem se a ?el do pokoje. Karla Martin, jak
její milenec p?edstavil, tam z?ejm? stále p?etrvávají. P>

osprchoval
a proto?e jsem byl v teple, le?el jsem svle?ený do jejich
postel pod oknem. Nemohl jsem spát. Moje ruka p?ejel rozkrok
prsty a pomalu t?ela klitoris a ob?as sklouzl se pono?it hluboko do mokré
slot, druhý prsty laskal její bradavky. Sn?ní jsme po
O pár minut pozd?ji jsem to ud?lal. Bo?e, jak já bych ale opravdu
za?oustala! S ohledem na tuto skute?nost, jsem usnul. P>

Najednou, pozd? v noci, probudil m? n?co ?ust?ní. V tmavé místnosti, vid?l jsem n?jaké stíny.
No, myslel jsem si, vrátil jsem se Karla. Ale stínybyly dva. P>

p?ijít a Martin a Charles za?al vá?niv? líbat. Asi úpln? zapomn?l, ?e jsem tady.
Karla
ona si sundala podprsenku a ukázala jí p?knáprsa, který za?al Karel
líbat a hladit. B?hem n?kolika vte?in, a to jak le?el nahý. Karla s
ohnuté a rozta?enýma nohama trochu le?el a zp?t na ni
Karel le?el. Pono?il se do svého rozkroku a za?al lízat. Zvedl mi prdel
a vid?l jsem jeho masivní nalévajícího s hole visí dol?
ukázal na otev?ená ústa Karly. Za?ala ho, jazyk masá?
lízat a pomalu vlo?ena hloub?ji, a? jí hlava poskakovala rytmicky
stejn? jako protipohybu. No, jsem se probudil úpln?. To
já tomu nev??ím! To nebyl sen. P>

Karla
za?ala vzlykat a vzdychat. Dech jsem Martina byl sípav?j?í a prokládané
n?které mumlání. Martin se oto?il a klekl si nad protáhl Karla,
které ruce více otev?ela sv?j slot, dr?ení rukou jeho
kohout a pomalu se p?ehrabovat nahoru a dol? a kruhové pohyby z?ejm? ji?
v docela mokré ?t?rbiny. Str?il péro a za?al opravdu ?ukat. P>
Ona


Myslím, ?e jsem celý vzru?ený a mokrý. Vytáhla jsem ruku mezi nohy,
odtáhla mírn? a za?ala znovu masturbovat a já. Málo
Povzdechl jsem si nahlas, ale p?í?t? to bude chrastit zmizel. P>
Dali


ú?asn? rychlé tempo pruhované pot??ení-beat, le?el na sebe
a líbání. Sdíleli jiný postoj by Karliných k?i?í I
k záv?ru, ?e oba n?kolikrát p?kn? provedeno. Pak bylo ticho. Jen
Sly?el jsem, ?e Karlino pravidelné dýchání. Usnuli. Obrátil jsem se na
stranu a nemohl spát. Pro?el jsem rukou a masíroval její kundi?ka
klitorisek. P>
Najednou


Cítil jsem se lehký dotek a jemné pohlazení na svra?t?lé zadek. Zahrani?ní
ruka pomalu pro?el ?labu a pomalu krok za krokem a? k okraji mokré
nadr?ená ko?i?ka z neustálé vzru?ení a no?ní masturbaci. Byli jsme
p?ekvapen a p?edstíral, ?e spí. Samoz?ejm?, ?e to bylo je?t? Karlín
nespokojený p?ítel. Jeho prsty se pomalu p?i?el a jasn? cítil, ?e
I mokré moje ??ávy stékaly po stehna. Zvedl jsem ruku a sáhl po
sami. Jsme
Cítila jeho vzty?ený penis. P?itiskla jsem azjistila, ?e
mu moje prsa sotva nezahrnují. Oto?il jsem se, zatímco dr?íte ..
Cítil jsem, ?e je?t? nalévá pulzující ?íly v t?sné horké
krve. ?í?it jsme nohy a p?itáhl si Martina na sebe. Pomalu zasunoval
jeho log hluboko do m?.
M?j d?lo?ního ?ípku se ?í?í k prasknutí
a já jsem za?al zasetéct. To zrychlil a byl tla?í v pravidelném rytmu.
Zabo?il obli?ej do mých prsou a hladil je. Po chvíli, kdy? m? vytáhl,
dát nohy na ramena, zvedl malý kopec a pokra?oval
hluboké kurva.
Kone?n? jsem za?il vzru?ení správné
Cítil velký mu?. Najednou vytáhl z mokré a kluzké
kohout a dát ji mezi stejn? velkými prsy tu ruku stále
slisovány. Hot dávka spermatu zaplavila mou tvá?. I otev?el
v ústech a jiné výhody jsem po?ití. Pustil se jeho penis do pusy budu
opravdu na hovno. V?echno bylo ticho, ani? by ?ekl jediné slovo. P>
No


slova m? oto?il na b?icho a navrhl, zvedl jsem zadek, který jsem
p?ekvapení ud?lal. Myslel jsem, ?e je po v?em, a p?esto
pokra?ovat.
prima, líbí se mi to. . Ruce jsem
roztáhlapysky a znovu pomalu tla?il dovnit?. Cítili jsme, ?e jeho
penis je tvrdý a pevný jako v?dy.
padl na m?, chytil m? za ruku a vrazil prsa zezadu. Velmi

pomalu a dlouho. Pomalu jsem spustil m?j zadek a le?el na b?i?e a úpln?na
le?el tém?? bez hnutí. Oba jsme byli nalo?eno s jeho nástroji.
Pravideln? jsem sev?el pochvu v t?sné objetí výhody. Op?t m?
obrátil dlouhý výst?ik umyl kolo a líbal moje prsa .. Pak
ti?e se vrátil do Karl.
Byl jsem bla?en? usnul. V dopoledních hodinách, asi polovina devátéjsem probudil. Karla u? byl vzh?ru, osprchoval. P>

"Víte, omlouvám se za sebe a Martina., ?e jsme vás ru?it v noci., ale zdálo se, ?e spí.
Na
je jen bobtnat a neúnavnej. Ty bys p?álaza?ít! Nicmén?, já pak
usnul a ani nev?d?l, kam ?el. Jen moje ucho ?pitnul, aby
Ahoj, jsi, "?ekl sprcha Karla. p>


"Je to
to mi nevadí, já nevím, ?e jsi tady, "zavolal jsem, kdy?
Tu?ila jsem, ?e Karla neví: "Myslí? si u?ili" ruku
Dotkl jsem se její ?adra a rozkrok, stále pot?ísn?né lepkavou Martin
semeno. P>

June 27 2014

tayloreaoz

?taková Normální Fire


Tvrdé bitvy neuv??iteln? krásnou prdelku, hladí drobné, jemné prsy sn?dý ?pan?l, který popírá jeho ?ty?i ji?ní temperament a dává mu vysokou. Moje ústa má nádherný penis jejího man?ela a ?aludku, jak se olizuje jeho man?elka pot?ebovat dal?í horký chtí?.
.... To nem??e stát! Nicmén?, to je?t? nebude d?lat! Mysli na n?co jiného ...... nazna?uje, ?e ?ást mozku, která se le?í na zemi. A?koli zbytek je v nebi .... opatrn? vytáhn?te brzd a je?t? více se sna?í zam??it na krásné v?ci dal do krku. Najednou vlna bolestivé t?lo prochází vzru?ení.Nasazovák svou ?enu bez skurpulí proniká jeho ?i? ....... wow ...... bolest rychle m?nit sv?j tvar v krásném teple, kdy? se dostane na prostatu. Do prdele ....... a je p?íjemné na ocasu v ústech ..... snu, nebo ....?
radost je ozna?en po celém t?le a poskytuje je?t? více práce pro synchronizaci pohyb? jiný, a ne spadnout do mdlob. On p?estat kou?it a vytáhn?te ji z krásné zade?ku.?pan?lka nic, oto?í na záda a táhne Paul sob?.Ten vklouznout do své jeskyn? jako blesk, a pokra?uje v jeho práci Necati ru?ky.Jeliko? Hank má nemá v úmyslu p?eru?it Mark análku sta?í vym?nit Marek za?íná prsty namo?ené gel masá? Pavl?v zadek. To zpomaluje tah a u? ho tam mají.
ztvrdne, kousky ramenní ?pan?ly, a pak se bez jediného pohybu, vá?nivé líbání. Tak tohle je tém?? dokonalá vlá?ek.Oba kluci zapojený a je?t? spoustu anál!
Hank náhle a násiln? vyst?hován p?ipínáka na jeho zatmí p?ed o?ima.Vstane, ?e vzlétne a jde Pavlovi dát svou jeskyni lízání.Marek se táhne pomalu také
Po krati?ký hygienickou situaci zm?nit:. posezení s Paul proti sob? a kolena ohnuty a Hank je pe?liv? sestaven. To je cesta! Oba otvory pln?né kluky její masá?ními její krásné prsa opilý a je?t? olizuje ?pan?lsko, a po chvíli si sedne Paulovu tvá? a doslova kou?e do Hanky! O?i jsou zav?ené, t?lo uprost?ed jedné a pouze díky nekone?ným polibkem probudí v?echny hotel.Po okam?ik zavrávoral vstane a jde nabídnout stejnou radost Markovi.Jeho jazyk je oba pr?chody takovým zp?sobem, ?e v dob? nem??e dokonce i dýchat. Polykání horký na jejich stavu a o obli?eji.?pan?lka je doslova plakat tipy zhroutí.Hanka a u?ívat si ka?dou kapku po jeho tvá? a v ústech.
Po pauzi?ce na cigaretu a drink s dívkami hodit, ?e tyg?ice.?krábou, kousat, k?i?et .... Liza .... spokojený s rukama ..... krásný výhled! Jak krásn? opálená-tiny jeden vpravo a druhý slovanský typ s krásným velkým prsy.Po více orgasm? s ?pan?l Hance sto?it do klubí?ka v náru?í a ?ablony jako kot? ......
Pavel pohled na krásu za?al kou?it Mark?v ocas tak siln? a vá?niv?, a? omdlel! Málokterý ?ena kou?í jako chlap! Po chvíli se oto?il ho p?es sebe a po vzoru dívky m?l krásnou 69 .... jste opravdu nesnesitelné a tém?? sou?asn? zahájila ?erstvé sperma do úst navzájem!
Zav?el o?i a orgasmu bezv?domí ho diskuzi o jazykové svou ?enu, kte?í byli t??by poslední zbytky omamných nápoj? v ústech ....Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl